Vreemdelingenrecht

Het begrip vreemdelingenrecht dekt alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die niet het bewijs kunnen leveren de Belgische nationaliteit te bezitten.

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het administratief recht dat de regels bepaalt die gevolgd moeten worden door administratieve instanties zoals gemeentes, de Dienst Vreemdelingenzaken en administratieve rechtscolleges (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Raad van State).

Sinds januari 2021 vervoegde Mr. Pieter Staes ons kantoor om u te adviseren en bij te staan in het vreemdelingenrecht. Mr. Staes is advocaat sinds 2014 en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in deze complexe rechtstak. Hij heeft dan ook een ruime ervaring opgebouwd in het begeleiden van particulieren inzake verschillende (verblijfs-)procedures.

U kan bij Mr. Staes onder meer voor volgende procedures terecht:

  • Belgische nationaliteit
  • Asielprocedure
  • Uitwijzing en detentie
  • (Schijn)huwelijk en (schijn)wettelijke samenwoning of (Schijn)erkenning van een kind
  • Visumaanvraag
  • Medische en humanitaire regularisatie
  • Gezinshereniging
  • Beëindiging van verblijfsrecht
  • ….

Advocaat vreemdelingenrecht nodig? Wij helpen u graag met het nodige advies.

Belgische nationaliteit

Als minderjarige kan de Belgische nationaliteit verkregen worden op basis van het verblijfstatuut van de ouders. Een persoon die meerderjarig is, kan een nationaliteitsverklaring afleggen bij de bevoegde instanties, indien aan bepaalde wettelijke voorwaarden is voldaan.

Asielprocedure

Iemand die een vrees voor vervolging heeft of een reëel risico loopt op ernstige schade in het land dat hij ontvlucht is, kan een verzoek tot internationale bescherming indienen.

Er kan bijstand geleverd worden op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. In het geval van een negatieve beslissing kan er beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Detentie

De meest gangbare veiligheidsmaatregel is de opsluiting in een gesloten centrum zoals bijvoorbeeld het Centrum voor illegalen in Merksplas, Vottem, Holsbeek of Brugge.

Een verwijderingsmaatregel kan bestaan uit een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding of terugdrijving aan de grens.

Indien er een vrijheidsberoving heeft plaatsgevonden, kan er een verzoek tot invrijheidsstelling worden ingediend bij de raadkamer van de correctionele rechtbank.

Uitwijzing

Bij onwettig verblijf in België kan er een bevel om het grondgebied te verlaten, en/of een inreisverbod worden afgegeven. Hiertegen kan beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Aan deze procedures zijn heel wat formaliteiten verbonden. Deze moeten in orde zijn alvorens een rechter het dossier bekijkt. Daarnaast is het zeer belangrijk dat uw zaak sterk is. Onze advocaten kennen de regels hierrond en zijn geplaatst om uw inhoudelijke en juridische motieven op papier te zetten.

Gezinshereniging

Bepaalde familieleden van Belgen, Eu-onderdanen of mensen met een verblijfsrecht, kunnen een procedure gezinshereniging opstarten om een verblijfsstatuut te bekomen.

Aangezien de wetgeving hierrond zeer technisch is geworden, kan u best onze gespecialiseerde advocaat raadplegen. Zo worden bepaalde valkuilen vermeden.

(Schijn)huwelijk en (schijn)wettelijke samenwoning

In principe mag iedereen, die aan de grondvoorden voldoet, huwen/wettelijk samenwonen in België. Bij onwettig verblijf bestaat de mogelijkheid dat de ambtenaar van de burgerlijke stand echter onderzoekt of het om een (schijn)huwelijk/wettelijke samenwoning gaat. Tegen een negatieve beslissing kan beroep aangetekend worden bij de familierechtbank.

(Schijn)erkenning van een kind

Er kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg, indien geoordeeld wordt dat het om een schijnerkenning zou gaan.

Verblijf als EU-burger

Als burger van de Europe Unie kan u een verblijfsrecht bekomen in België door te werken, te studeren, werk te zoeken, of over voldoende bestaansmiddelen te beschikken.

Kort verblijf

Personen die voor een periode van maximaal drie maanden in België willen verblijven hebben een geldig paspoort en/of visum nodig.

Visumaanvraag

Er kan juridische bijstand geleverd worden bij de aanvraag van een visum kort- of lang verblijf.

Beëindiging van verblijfsrecht

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken of de bevoegde Minister overweegt om het verblijfsrecht te beëindigen, dienen er bepaalde zaken aangetoond te worden, of desgevallend een beroep aangetekend te worden.

Werk of student

Werk:
Een persoon die naar België wil komen, met het doel er te werken, kan een verblijfsrecht verkrijgen als arbeidsmigrant. Indien u reeds een bepaald verblijfsstatuut hebt, bestaat de mogelijkheid dat u mag werken met dit statuut. Wij lichten u hierover in.

Student:
Een buitenlandse student moet een aanvraag indienen bij de bevoegde instanties om een verblijfsrecht (en eventueel een visum) te bekomen.

Medische Regularisatie

Indien je ernstig ziek bent, en de behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is in het land van herkomst, kan er een medische regularisatie aangevraagd worden.

Onze advocaten helpen u om deze aanvraag correct, volledig en gemotiveerd op te stellen.
Een ziekte of aandoening kan immers evolueren. Het is het zeer belangrijk dat uw aanvraag steeds actueel is en aansluit bij de realiteit.

Humanitaire regularisatie

Dit is een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden, indien er buitengewone omstandigheden zijn die aantonen waarom de aanvraag niet kan geschieden vanuit het land van herkomst.

Ons kantoor helpt u om uw aanvraag in te dienen. Dit omvat de buitengewone omstandigheden die u inroept en de gegrondheidsargumenten. Er wordt nagegaan wat het huidig beleid is van de regering ter zake en passen uw aanvraag daaraan aan om uw slaagkans te vergroten.

Langdurig ingezetene

Een derdelander die gedurende vijf jaar ononderbroken een verblijfsrecht had in een Europese lidstaat kan in aanmerking komen voor het statuut van langdurig ingezetene.

Staatloosheid

Indien u van geen enkel land de nationaliteit bezit, kan de rechtbank van eerste aanleg u als staatloze erkennen. Na de eventuele erkenning als staatloze kan een verblijfsrecht aangevraagd worden.

Afleggen van een beëdigde verklaring of het opmaken van een akte van bekendheid

Voor bepaalde procedures (zoals het verkrijgen van de Belgische nationaliteit) is een geboorteakte vereist. Indien het onmogelijk is om deze te verkrijgen, kan er een procedure worden opgestart om een akte van bekendheid, of een beëdigde verklaring te verkrijgen.

Advocaat vreemdelingenrecht nodig? Wij helpen u graag met het nodige advies.

Filteren

Gespecialiseerd in vreemdelingenrecht

Ontmoet onze advocaten

Gerelateerde berichten over vreemdelingenrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Verzoek tot gezinshereniging dient niet langer verplicht in persoon te worden ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

Stel, u vlucht uit uw land van herkomst en wordt gedwongen om uw gezinsleden achter te laten. In...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”,...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen