Verzoek tot gezinshereniging dient niet langer verplicht in persoon te worden ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

Geactualiseerd op 12 juli 2023

Stel, u vlucht uit uw land van herkomst en wordt gedwongen om uw gezinsleden achter te laten. In België bekijkt u de mogelijkheden om een gezinshereniging aan te vragen en stoot u op het probleem dat er geen bevoegde Belgische ambassade aanwezig is in het land waar uw gezin is achtergebleven. Bijgevolg is het verplicht dat de gezinsleden binnen een relatief korte termijn door een conflictgebied reizen om de aanvraag te kunnen doen. Is een eventuele aanvraag op afstand dan niet gunstiger?

Voordien was het antwoord in ons land simpelweg neen. Daar is echter met een recent arrest van het Hof van Justitie verandering in gekomen. Het Hof stelt in zijn arrest van 18 april 2023 vast dat de Belgische regeling waarbij gezinsleden van de gezinshereniger zich in persoon naar de diplomatieke post moeten begeven om hun aanvraag in te dienen, ook in een situatie waarin dat onmogelijk of buitengewoon moeilijk is, strijdig is met het doel van de Gezinsherenigingsrichtlijn en het Unierecht.

Aanvraag gezinshereniging

Voorheen diende een gezinslid van een erkend vluchteling of een subsidiair beschermde zich persoonlijk aan te bieden bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland om een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen. In de praktijk leverde dat vaak moeilijkheden op omdat België niet in elk land een diplomatieke of consulaire post heeft. Dat zorgde ervoor dat een gezinslid vaak meerdere keren lange, gevaarlijke en dure afstanden diende af te leggen naar een bevoegde post, doorheen conflictgebieden.

Een aantal praktijkvoorbeelden zijn Afghaanse onderdanen die moeilijkheden ondervinden om visa te verkrijgen voor hun reis naar de diplomatieke post in Pakistan of Iran, en Syrische gezinnen die door conflictgebieden naar Jordanië, Turkije of Libanon dienen te reizen. Eveneens Eritrese gezinnen die de grens over moeten steken naar buurland Ethiopië, ondanks het grensconflict en het strenge Eritrese uitreisbeleid, ondervinden zware hinder. Dit zijn maar een aantal van de vele conflictsituaties die zich in de praktijk voordoen.

Verduidelijking van het Hof

De beslissing van het Hof zou een einde moeten maken aan deze situaties. Voortaan mag België niet eisen dat een gezinslid zich persoonlijk aanbiedt wanneer dat onmogelijk of buitengewoon moeilijk is. Het is van wezenlijk belang dat lidstaten in dergelijke situaties de nodige soepelheid aan de dag leggen om de betrokkenen in staat te stellen hun aanvraag op tijd in te dienen. Bijgevolg zou het gebruik van van communicatiemiddelen op afstand, zoals per postbrief of e-mail, mogelijk moeten zijn.

Wel mag gevraagd worden dat het gezinslid persoonlijk verschijnt in een latere fase van de aanvraagprocedure, dit om de identiteit en de gezinsbanden te controleren. De persoonlijke verschijning dient door de lidstaten gefaciliteerd te worden, enerzijds door consulaire documenten af te geven, anderzijds door het aantal keren waarop de betrokkene in persoon moet verschijnen tot een minimum te beperken. Idealiter gebeurt de verschijning aan het einde van de procedure, samen met de afgifte van het visum gezinshereniging, aldus het Hof.

Dit arrest biedt dan ook nieuwe perspectieven voor zowel erkende vluchtelingen als subsidiair beschermden en hun gezinsleden aangezien de procedure is vereenvoudigd. De Dienst Vreemdelingenzaken kondigde naar aanleiding van dit arrest al een wijziging aan van zijn praktijk. De uitzondering op het principe dat men zich bij de indiening van de visumaanvraag persoonlijk moet aanbieden werd uiteengezet. Minstens één persoonlijke verschijning, ten laatste wanneer het visum afgegeven wordt, blijft evenwel verplicht.

Lees het arrest hier.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team vreemdelingenrecht op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

 

Afspraak Maken

 

 

 

Meer artikels over vreemdelingenrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder