Artikel 1. Algemeen
1.1. ADVOCATENKANTOOR DESDALEX bv (hierna: “Desdalex”) is een burgerlijke vennootschap van advocaten onder de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 122 bus 14, met ondernemingsnummer 0457.169.809 en
BTW-nummer BE0457.169.809.
1.2. Alle advocaten werkzaam binnen Desdalex zijn verbonden aan de Orde van Vlaamse Balies en de balie van de Provincie Antwerpen. Zij zijn onderworpen aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies en de balie van de Provincie Antwerpen, die geraadpleegd kan worden op de website van voormelde instanties.
1.3. De advocaten verbonden aan Desdalex verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Desdalex. Desdalex is de enige contractspartij van de cliënt.

Artikel 2. Toepassing
2.1. De algemene voorwaarden van Desdalex zijn van toepassing op elke prestatie ten behoeve van de cliënt.
2.2. De algemene voorwaarden van Desdalex sluiten de toepassing van de algemene voorwaarden van de cliënt uit.

Artikel 3. Opdracht
3.1. De opdracht van Desdalex wordt uitgevoerd volgens haar algemene voorwaarden. De inhoud van de opdracht wordt omschreven in een opdrachtbrief.
3.2. Tenzij uit de aard van de opdracht blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dat dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Desdalex geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.
3.3. Desdalex informeert de cliënt stipt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
3.4. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht alle nuttige informatie aan Desdalex voor de uitvoering van de opdracht. Desdalex is niet verplicht om de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de cliënt verstrekte informatie na te gaan.

Artikel 4. Beroep op derden
4.1. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat beroep gedaan wordt op derden, zoals externe advocaten, een gerechtsdeurwaarder, een notaris, een accountant, een deskundige, een vertaler, enz. laat de cliënt de keuze daarvan aan Desdalex.
4.2. Het inschakelen van derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd.
4.3. De erelonen, kosten en vergoedingen van deze derden zijn ten laste van de cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Desdalex voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de cliënt.

Artikel 5. Derdengelden
5.1. Desdalex stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Desdalex een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag.
5.2. Desdalex mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Desdalex brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.
Het feit dat Desdalex openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde BTW daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan Desdalex voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan BTW te voldoen.
5.3. Desdalex stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 6. Erelonen en kosten
6.1. Desdalex zal haar werkzaamheden, kosten en uitgaven periodiek aanrekenen aan de cliënt zoals hierna vermeld, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
6.2. Erelonen zijn verschuldigd voor iedere geleverde prestatie.
De erelonen worden aangerekend aan een uurtarief in functie van de advocaat die de prestaties levert. De toepasselijke uurtarieven worden meegedeeld in de opdrachtbrief.
De kantoorkosten omvatten de kosten voor administratieve ondersteuning, zoals dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoniekosten en diverse kantoorkosten en worden forfaitair aangerekend zoals omschreven in de opdrachtbrief.
Verplaatsingskosten worden aangerekend aan 1,00 EUR/km. De verplaatsingstijd wordt aangerekend aan de toepasselijke uurtarieven, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
De gerechtskosten en uitgaven die Desdalex heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffier, vertalers en openbare instanties worden vermeld in de staat van kosten en erelonen en worden integraal doorgerekend aan de cliënt.
6.3. Alle door Desdalex vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief 21% BTW en nog te vermeerderen met de BTW.
6.4. Desdalex kan voor de aanvang van de opdracht en in de loop hiervan een voorschot vragen en behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas aan te vatten of verder te zetten na betaling van het voorschot.
Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan Desdalex betaalt voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten. Voorschotten zullen, in overeenstemming met randnummer 93 van de circulaire van 20 november 2013 ten belope van 50% geacht worden betrekking te hebben op kosten die buiten de maatstaf van heffing van de BTW doorbelast mogen worden. Er zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de BTW op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de circulaire van 20 november 2013.
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 van 18 april 2014 van de BTW-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen BTW aangerekend worden tot zolang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.
6.5. Indien eenzelfde opdracht wordt toevertrouwd door meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de prestaties, kosten en uitgaven van Desdalex. In geval de cliënt een onderneming betreft, zijn haar bestuurder(s) hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de prestaties, kosten en uitgaven van Desdalex.
6.6. Elk voorschot en staat van kosten en erelonen zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na de verzending ervan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
6.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en erelonen moet hij deze binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren, bij gebreke waaraan de cliënt geacht wordt akkoord te gaan met het voorschot of de staat van kosten en erelonen.
6.8. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Desdalex in gebreke te zijn gesteld, een verwijlsintrest verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. De verwijlintrest wordt berekend overeenkomstig artikel 5, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Ook een forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd in geval van laattijdige betaling en dit na een ingebrekestelling door Desdalex. Voor ondernemingen wordt het verschuldigde bedrag met een forfaitaire vergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag. Voor consumenten wordt een forfaitaire schadevergoeding als volgt aangerekend:
a) 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
b) 30,00 EUR vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is;
c) 65,00 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is.
6.9. Ingeval van laattijdige betaling, behoudt Desdalex zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten, hetzij om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen en dit na schriftelijke kennisgeving aan de cliënt. Desdalex is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of beëindiging van de samenwerking.
6.10. Wanneer een cliënt niet komt opdagen op een afspraak of deze niet vierentwintig (24) uur op voorhand annuleert, is een forfaitaire schadevergoeding van 50,00 EUR verschuldigd aan Desdalex.

Artikel 7. Beroepsaansprakelijkheid
7.1. De advocaten verbonden aan Desdalex zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 EUR per schadegeval bij Amlin Insurance (hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899 (eerste rang).
De beroepsaansprakelijkheid van Desdalex is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.
7.2. Desdalex informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie, die ten laste is van de cliënt. De cliënt dient Desdalex uitdrukkelijk te verzoeken om een aanvullende verzekering af te sluiten.
7.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Desdalex hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot de totale bedragen die de cliënt aan Desdalex heeft betaald één (1) jaar voorafgaand aan de oorzaak van de schade. Dit bedrag is in geen geval hoger dan 2.500,00 EUR.
7.4. Desdalex is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade geleden door de cliënt.
7.5. De cliënt is verplicht om de feiten waarop hij een aanspraak tot schadevergoeding baseert binnen een jaar nadat deze feiten bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest schriftelijk en op gemotiveerde wijze ter kennis te brengen aan Desdalex, bij gebreke waaraan deze aanspraak vervalt.
7.6. Desdalex is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden waarop beroep wordt gedaan.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
8.1. Partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door elkaar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden van Desdalex tot aan de beëindiging van de samenwerking, evenals, in voorkomend geval, de bedongen successfee indien het beoogde resultaat behaald wordt na beëindiging van de samenwerking, te betalen. De cliënt verbindt zich ertoe Desdalex spontaan op de hoogte te brengen van het resultaat van het dossier.
8.2. Desdalex bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug.
8.3. Desdalex is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de samenwerking.

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens
9.1. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Desdalex om alle door de cliënte verstrekte informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven de opdrachtbrief.
Desdalex behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
9.2. De privacyverklaring van Desdalex kan geraadpleegd worden op haar website.

Artikel 10. Kosteloze juridische bijstand
10.1. Desdalex informeert haar cliënten dat wanneer zij over te weinig bestaansmiddelen beschikken, zij in aanmerking kunnen komen voor kosteloze juridische bijstand.
10.2. De cliënt verklaart te zijn geïnformeerd over de voorwaarden voor de (gedeeltelijke) kosteloze juridische bijstand en verklaart deze voorwaarden zelf te hebben kunnen nagaan op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be.
10.3. Indien Desdalex de aanvraag voor tweedelijnsbijstand doet, verbindt de cliënt zich ertoe om op eerste verzoek de gevraagde documenten aan te leveren en dit uiterlijk binnen een termijn van twee (2) kalenderdagen.
Indien de documenten niet tijdig worden aangeleverd en prestaties worden verricht in het belang van de cliënt, gaat de cliënt ermee akkoord dat de prestaties en kosten van Desdalex worden aangerekend op basis van artikel 6.

Artikel 11. Rechtsbijstandsverzekering
11.1. Desdalex informeert haar cliënten dat de opdracht onder een rechtsbijstandsverzekering kan vallen. De cliënt verbindt zich ertoe om Desdalex zo snel als mogelijk in te lichten over het al dan niet gedekt zijn van het geschil onder een rechtsbijstandsverzekering.
11.2. Prestaties en kosten die niet gedekt zijn onder een rechtsbijstandsverzekering vallen ten laste van de cliënt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1. De algemene voorwaarden en de samenwerking tussen Desdalex en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.
12.2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.
12.3. Alle eventuele geschillen tussen Desdalex en de cliënt zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.