Privacyverklaring .

Desdalex draagt uw privacy hoog in het vaandel en hecht dan ook een groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat steeds in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (de ‘AVG’ of ‘GDPR’, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich tot ons wenden via volgende contactgegevens:

 

Advocatenkantoor Desdalex
Amerikalei 122/14
2000 Antwerpen
Tel +32(0) 3 248 40 30
Fax+32(0) 3 216 04 17
www.desdalex.be
info@desdalex.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Desdalex verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Deze persoonsgegevens worden bekomen van de betrokkenen of daartoe gemachtigde derden, hetzij rechtstreeks of via het invullen van het contactformulier op onze website, hetzij via publiek toegankelijke bronnen:

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Nationaal nummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
 • BTW-nummer
 • Afbeelding
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN. 1

Desdalex verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Deze persoonsgegevens worden bekomen van de betrokkenen of daartoe gemachtigde derden, hetzij rechtstreeks of via het invullen van het contactformulier op onze website, hetzij via publiek toegankelijke bronnen:

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Nationaal nummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
 • BTW-nummer
 • Afbeelding
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Desdalex verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desdalex.be.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Desdalex dient uw persoonsgegevens te verwerken met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel, met name het verlenen van juridisch advies en bijstand, het optreden als scheidsrechter in juridische geschillen en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat zoals het optreden als gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar, curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten en het stellen van didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht zoals het houden van seminaries, colloquia en academische cursussen. Dit alles met de eerbiediging van de wettelijke en deontologische regels die eigen zijn aan het beroep van advocaat.

 

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de door Desdalex met haar cliënten, medewerkers (bedienden en/of zelfstandigen) en haar leveranciers afgesloten overeenkomsten en het voeren van een correcte administratie en een optimaal dossierbeheer. Persoonsgegevens van medewerkers die worden verwerkt in het kader van hun samenwerking zijn bovendien noodzakelijk voor de naleving van de sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen van Desdalex.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Desdalex bewaart uw persoonsgegevens, behoudens andere afwijkende wettelijke verplichtingen, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

VERTROUWELIJKHEID

Desdalex zal, behoudens uw toestemming, de persoonsgegevens die zij van u onder zich heeft niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Desdalex registreert via het gebruik van haar website algemene bezoekgegevens. De analyse van deze gegevens wordt enkel en alleen gebruikt voor de verbetering van onze communicatie en dienstverlening.

 

Desdalex gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Om meer te weten te komen over de cookies die op onze website worden gebruikt verwijzen we u door naar het op cookiebeleid dat op onze website staat gepubliceerd.

GOOGLE ANALYTICS

Uitsluitend om de ranking en het gebruik van haar website in kaart te brengen doet Desdalex beroep op Google Analytics.

 

Het privacybeleid van Google Analytics kan u terugvinden op volgende website: https://policies.google.com/privacy.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Desdalex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@desdalex.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Desdalex houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

BEVEILIGEN

Desdalex gaat op een verantwoorde wijze om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en heeft passende initiatieven genomen met het oog op de beveiliging van haar data, zowel wat betreft verlies, diefstal of enig ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.