Het vredegerecht

Geactualiseerd op 19 december 2022

Wat moet je doen als je wordt opgeroepen om te verschijnen voor het vredegerecht?

Je kan op 2 manieren opgeroepen worden:

 1. Via een dagvaarding (een document dat de gerechtsdeurwaarder op jouw woonplaats afgeeft) (lees: betekend)
 2. Via een gerechtsbrief (een (aangetekende) brief die verzonden is door de griffier van het vredegerecht

Wanneer je de dagvaarding of gerechtsbrief ontvangt, lees dit document dan zeer aandachtig. Op die manier weet je meteen waarom je wordt opgeroepen en waar en wanneer je op het vredegerecht aanwezig dient te zijn.

Wie is de verzoeker of de eiser?

De verzoeker of de eiser is degene die een andere partij oproept om voor de vrederechter te verschijnen

Wie is de gedaagde of de verweerder?

De gedaagde of de verweerder is de persoon die men wenst te zien voor de vrederechter.

Is het verplicht om (zelf) aanwezig te zijn op het vredegerecht?

Je doet er goed aan om de oproeping niet te vergeten of te negeren. Wanneer je zelf niet kan komen, stuur je best een gemachtigde of verwittig je tijdig alle partijen en de griffier waarom je niet kan verschijnen op de vooropgestelde datum.

Wanneer je niet voor de rechter verschijnt, kan je immer het risico lopen om bij verstek te worden veroordeeld.

Heeft u een schuld die u erkent maar die u niet ineens kan betalen? Dan kan je best komen om te vragen of je de schuld in delen mag aflossen.

Het is mogelijk om zelf je eigen zaak te verdedigen voor de vrederechter maar je bent niet verplicht om zelf aanwezig te zijn. Zo kan je ook kiezen om een volmacht te geven aan een derde persoon, bijvoorbeeld je echtgeno(o)t(e) of aan een familielid. Schrijf op papier dat je aan persoon X volmacht geeft om namens jou te verschijnen. Het is belangrijk dat de volmacht ondertekend is.

Uitzondering

Ben je de bestuurder van een vennootschap? Dan kan een bediende, familielid of vennoot niet in jouw plaats komen. In dit geval dien je zelf te verschijnen en dien je te bewijzen dat de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen in hechte. Dit kan je bewijzen via een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met jouw benoeming.

Is je zaak ingewikkeld? Dan raden we steeds aan om een advocaat in te schakelen. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen hierover.

Advocaat contacteren

 

Wat dien je mee te nemen naar het vredegerecht?

Vergeet in de eerste instantie je identiteitskaart, de eventuele volmacht en de statuten van uw vennootschap niet. Zorg ervoor dat je alle nuttige documenten (bijvoorbeeld: betalingsbewijzen van huur, aangetekende brieven, foto’s, verklaringen) bij hebt. Het is aangeraden om vooraf een kopie te nemen van al je bewijsstukken. De tegenpartij krijgt deze kopieën zodat hij/zij ze kan bestuderen. Wanneer het gaat over veel bewijsstukken, raden we aan om ze te nummeren en te inventariseren.

Wat doe je wanneer je aankomt op het vredegerecht?

Stiptheid is enorm belangrijk. Zorg ervoor dat je op het aangeduide uur in de zittingszaal aanwezig bent. Meld je met je ID-kaart aan bij de bode of griffier, die jouw aanwezigheid noteert. Wanneer je jouw naam hoort afroepen, ga je naar voor, naar de vrederechter. Houd er rekening mee dat het een tijd kan duren voor je aan de beurt bent. Geduld is een goede zaak.

Wat gebeurt er op een inleidingszitting van het vredegerecht?

Ofwel wordt de zaak onmiddellijk behandeld, ofwel wordt de zaak naar een andere datum uitgesteld, ofwel onbepaald uitgesteld (nog geen nieuwe datum opgegeven).

 1. Onmiddellijke behandeling van de zaak
  Een eenvoudige zaak (bijvoorbeeld over kleine facturen of huurachterstallen) kan mondeling behandeld worden op de inleidingszitting (eerste zitting). De rechter luistert naar de uitleg van de partijen en spreekt enkele weken later het vonnis uit. Het vonnis krijg je via de post thuis bezorgd. Wanneer je niet betwist wat men van jou vraagt, en enkel je schuld in delen wenst af te lossen, meld dit dan onmiddellijk aan de rechter. Het is mogelijk dat verhogingen bovenop de hoofdsom of hoge intresten herleid of kwijtgescholden kunnen worden. Dit dient wel uitdrukkelijk gevraagd te worden.
 2. Uitstel van de zaak naar een latere datum
  Het is mogelijk dat de zaak een week, maand of langer wordt uitgesteld. In dit geval kan je jouw standpunt schriftelijk uiteenzetten en de bewijsstukken overmaken aan de tegenpartij. Noteer de datum en zorg dat je er dan ook effectief opnieuw bent. Een zaak kan ook op vaste datum worden uitgesteld om bijvoorbeeld te kunnen evalueren of u of betalingsbeloften nakomt, het gebeurt ook dat partijen zelf verzoeken om de zaak naar de rol te verzenden om bijvoorbeeld alsnog een regeling in de minne na te streven.
 3. Onbepaalde uitstel van de zaak
  Een zaak wordt soms voor onbepaalde tijd uitgesteld wanneer de zaak niet dringend is en/of wanneer de standpunten van partijen eerst schriftelijk uiteengezet moeten worden, of wanneer een deskundig wordt bevolen. In dit geval wordt de zaak naar de rol verzonden om de partijen toe te laten conclusies uit te wisselen en neer te leggen.

 

Wat is de algemene rol?

Het nummer waaronder de zaak bekend is op het vredegerecht. Je vindt dit als “(ref.) A.R … A..” op de documenten van de griffie. Het is belangrijk om dit nummer steeds te vermelden in briefwisseling. Zo vindt men jouw dossier onmiddellijk terug.

Hoe verloopt de procedure van het vredegerecht?

Wanneer de zaak onbepaald uitgesteld wordt, gebeurt dit meestal om volgens vastgestelde regels schriftelijk uitleg te krijgen aan de hand van bewijsstukken. De (advocaat van de) eiser dient binnen de 8 dagen diens bewijsstukken mee te delen. Van zodra je de bewijsstukken ontvangen hebt, is het aan jou om je zienswijze op papier te zetten in een conclusie.

De conclusie voor het vrederecht

Meestal legt de vrederechter, al dan niet middels akkoord van partijen, een kalender op met data waarbinnen elke partij haar conclusie moet indienen.

De conclusie moet opgesteld worden in de taal van de procedure. Vermeld de partijen, de rechtbank waar de zaak behandeld wordt en het nummer van de Algemene Rol. Is het nummer niet bekend? Vermeld dan zeker de datum waarop de zaak ingeleid werd, dus voor je het eerst voor de rechtbank kwam.

Geef zo duidelijk mogelijk je standpunt weer. Wil je zelf iets van de eiser verkrijgen? Vermeld dit dan als een tegeneis in de conclusie.

Wil je ook bewijsstukken meedelen? Nummer ze dan en maak een inventaris op. Nadien maak je een kopie van de conclusie, de bewijsstukken en de inventaris. Deze kopie zend je naar de eiser of zijn advocaat (wanneer de eiser een advocaat heeft, moet je ze naar deze advocaat sturen). Een aangetekende brief is niet verplicht.

Stuur een origineel ondertekend exemplaar van je conclusie, naar de griffie van het vredegerecht. Voeg er de inventaris van de bewijsstukken bij. De bewijzen zelf hoef je niet mee te sturen. Deze documenten kan je ook gaan afgeven op de griffie.

De conclusie van de eiser:

Hij of zij heeft 1 maand de tijd om een conclusie te maken en te verzenden. Indien de eisende partij alsnog een conclusie opstelt, houd er dan rekening mee dat de verwerende partij steeds over het laatst woord en de laatste termijn beschikt.

Wat als de conclusies gemaakt zijn?

De zaak zal nu nog mondeling kunnen worden toegelicht aan de rechtbank.

Ofwel staat de pleitdatum al van bij aanvang vast, ofwel moet je samen met de eiser schriftelijk aan de griffie een datum aanvragen om de zaak te pleiten.

Wanneer de zaak gepleit wordt, kan je ieder om beurt rustig je zegje doen. De eerste die spreekt, is de eiser. Het is belangrijk om de andere partij niet te onderbreken, ook al vertelt die de grootste leugens. Schelden en tieren haalt niets uit.

Wanneer de mondelinge uiteenzetting afgelopen is, geef je de bewijsstukken aan de rechter. Hij neemt de zaak in beraad. Het vonnis wordt niet meteen uitgesproken. Ongeveer 1 maand later, wordt het vonnis met de post bezorgd bij u thuis.

Wat doe je na ontvangst van het vonnis uitgesproken door het vredegerecht?

U bent in het ongelijk gesteld en veroordeeld

Wanneer u partij bent geweest in een gerechtelijke procedure, dan zal u of uw raadsman een niet-ondertekend afschrift van het vonnis mogen ontvangen na de pleidooien en inberaadname van de zaak.

Het vonnis zal in vele zaken per gewone post worden verstuurd. De vonnissen van vredegerechten worden echter meer en meer op een digitale wijze bezorgd.

In het beschikkend gedeelte van het vonnis leest u de uitgesproken veroordelingen.

Werd u als partij in het ongelijk gesteld, dan wordt u geacht om aan de (raadsman van de) tegenpartij kenbaar te maken of u al dan niet berust in het vonnis.

Van u wordt met andere woorden verwacht dat u uitdrukkelijk en schriftelijk aangeeft of u zich kunt neerleggen bij uw veroordelingen.

U berust in het vonnis

Wordt de tegenpartij vertegenwoordigd door een raadsman? Dan zal die op eigen initiatief een afrekening bezorgen en bekend maken welke (betalings-)formaliteiten gerespecteerd moeten worden bij de vrijwillige uitvoering.

Bij berusten is het aangeraden om de veroordeling(en) zo spoedig mogelijk vrijwillig uit te voeren.

Zo vermijdt u dat de gerechtelijke intresten blijven oplopen en/of dat er een dwangsom kan verbeuren.

Als partij die in het ongelijk gesteld werd, zal u tevens rolrechten dienen te betalen aan de Belgische Staat. Dit zijn de kosten verbonden aan de rolstelling, als het ware de inschrijving, van de zaak bij het vredegerecht.

De Federale Overheidsdienst Financiën zal voor de rolrechten een betalingsverzoek sturen. Houd hiervoor zeker uw MyMinfin in de gaten.

Vrijwillige uitvoering of betekening

Indien u nalaat om het vonnis vrijwillig uit te voeren, dan kan de tegenpartij besluiten om het vonnis aan u te laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder.

De kosten verbonden aan de betekening zullen ten laste van de veroordeelde partij worden gelegd. Laat het dus niet zo ver komen ingeval u in het vonnis berust.

De betekening is de eerste handeling om het vonnis gedwongen ten uitvoer te leggen. U kan hierbij denken aan uitvoerend roerend en/of onroerend beslag.

De betekening is tevens bedoeld om de vervaltermijn van 30 dagen voor het aanwenden van een rechtsmiddel te doen lopen.

Het is alleszins belangrijk om te weten dat het de regel geworden is dat ieder vonnis uitvoerbaar bij voorraad is. Dit betekent dat de in het gelijk gestelde partij het vonnis gedwongen kan laten uitvoeren zonder dat uw rechtsmiddel die uitvoering kan schorsen. Denk dus niet dat de tegenpartij geen beslag kan leggen omdat u bijvoorbeeld beroep aangetekend heeft.

Hoe verzet of hoger beroep aantekenen?

Kunt u niet berusten in het vonnis, dan zal u tijdig (lees: vóór het verstrijken van de vervaltermijn) een gewoon rechtsmiddel kunnen aanwenden.

De gewone rechtsmiddelen zijn hoger beroep en verzet.

Het is aangeraden om eerst advies in te winnen over de slaagkansen van het aan te wenden rechtsmiddel.

Ingeval de waarde van het geschil minimaal is, dan zal het vonnis gewezen door het vredegerecht niet vatbaar zijn voor hoger beroep. De zaak wordt geacht in laatste aanleg beslecht te zijn indien de vordering van de eisende partij niet gelijk is aan 2.000,00 euro of het dat bedrag niet overtreft. Betreft het een verstekvonnis in laatste aanleg? Dan kan u eventueel nog wel verzet aantekenen.

Verzet wordt aangetekend bij het vredegerecht waardoor vonnis werd gewezen. Tekent u een onontvankelijk verzet aan, dan zal hetzelfde vredegerecht de zaak opnieuw behandelen maar dan op tegenspraak.

Betreft het vonnis dat niet in laatste aanleg werd gewezen, dan zal er nog hoger beroep open staan.

Hoger beroep tegen een vonnis van een vredegerecht wordt aangetekend bij de materieel bevoegde hogere rechtbank, zijnde de rechtbank van eerste aanleg. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald door het kanton van het vredegerecht dat de vonnis in eerste aanleg uitsprak.

Bij het aanwenden van een rechtsmiddel dient u aan te tonen dat u de rolrechten betaalde of u dient te verklaren dat u hiervoor nog geen betalingsverzoek ontving.

Wat is de materiële bevoegdheid van een vredegerecht?

Het vredegerecht is algemeen bevoegd voor vorderingen waarvan de waarde het bedrag van 5.000,00 euro niet overschrijdt.

De waarde van de eis is niet van belang wanneer het geschil onder de toepassing valt van de exclusieve of bijzondere bevoegdheid van het vredegerecht.

De waarde van het geschil is niet allesbepalend.

Een geschil met een waarde die lager is dan 5.000,00 euro kan bijvoorbeeld ook als materie behoren tot de exclusieve of bijzondere materiële bevoegdheid van een andere rechtbank.

Exclusieve bevoegdheid van het vredegerecht

Het vredegerecht is uitsluitend bevoegd voor geschillen inzake:

 • De rechtspleging ingeval van dringende noodzakelijkheid m.b.t. onteigeningen ten algemene nutte;
 • Verzegelingen en de aanstelling van een sekwester;
 • Het gerechtelijk beheer van goederen van een vermoedelijk afwezige;

Bijzonder bevoegdheid van het vredegerecht

De bijzondere materiële bevoegdheid van het vredegerecht is uitgebreid. Veelvoorkomende geschillen onder toepassing van deze bijzondere bevoegdheid zijn:

 • Huurgeschillen;
 • De aanwijzing van een bewindvoerder voor een meerderjarige persoon die wegens de gezondheidstoestand niet meer bekaam is om de organisatie van persoonlijk of zakelijke belangen waar te nemen;
 • De bescherming van de persoon met een geestesziekte;
 • Geschillen betreffende de gedwongen mede-eigendom;
 • Geschillen inzake erfdienstbaarheden;

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.