Vanaf 1 september hebben pleegouders een juridisch statuut

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vanaf 1 september is het zo ver, het moment waar pleegouders al 20 jaar op wachten. Het juridisch statuut van pleegouders treedt in werking. Niet enkel krijgen zij een volwaardig statuut waardoor ze alledaagse beslissingen kunnen nemen. Bovendien krijgen zij ook het recht om contact te houden met hun pleegkind als het kind terugkeert naar huis.

Een pleeggezin vangt kwetsbare kinderen en jongeren op binnen hun gezin. Dit zijn kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Een pleeggezin vormt dan, in tegenstelling tot adoptie, een tijdelijke oplossing. Ze staan in voor de huisvesting van het kind.

In Vlaanderen zijn er volgens Pleegzorg Vlaanderen meer dan 4.000 pleeggezinnen. Zij moeten dagdagelijkse maar soms ook dringende beslissingen nemen met betrekking tot het kind. Voor 1 september was hiervoor geen wettelijk kader voorhanden waardoor steeds toestemming moest worden gevraagd aan de ouders van het kind.

De toestemming werd gevraagd voor de hobby’s van het kind, de haarsnit, het kopen van kledij, en dergelijke meer. Zelfs bij dringende medische ingrepen moest steeds de toestemming van de ouders worden afgewacht.

Het nieuwe statuut zorgt ervoor dat pleegouders deze beslissingen in het belang van het kind zelf kunnen nemen.

Nochtans is dit geen vrijbrief voor pleeggezinnen, integendeel. De ouders krijgen een zeer duidelijke plaats binnen dit wettelijk statuut. De belangrijke beslissingen over het kind zoals bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke opvoeding, de schoolkeuze, de opvoeding, de opleiding of ontspanningsmogelijkheden zijn keuzes waarbij de stem van de ouders cruciaal is.

Ouders behouden het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding van het kind. Zij kunnen bij het pleeggezin of bij derden alle nuttige informatie inwinnen en zich in het belang van het kind tot de familierechtbank wenden.

Daarnaast behouden de ouders het recht op persoonlijk contact met het kind. Dit kan enkel om bijzondere ernstige redenen worden geweigerd.

In spoedeisende gevallen kunnen de pleegouders ook belangrijke beslissingen zelf nemen, als de ouders bijvoorbeeld niet onmiddellijk bereikbaar zijn. De pleegouders moeten vervolgens de ouders informeren of de dienst pleegzorg op de hoogte stellen.

Indien er geen akkoord kan worden bereikt tussen de pleegouders en de ouders van het kind, kunnen pleegouders zich richten tot de familierechtbank. De familierechtbank kan de bevoegdheden van het pleeggezin uitbreiden. Dit is enkel mogelijk wanneer het kind minstens een jaar bij het pleeggezin verblijft. Ook het beheer van de goederen van het kind kan aan het pleeggezin worden gedelegeerd.

Pleegzorg streeft naar een terugkeer naar het ouderlijk milieu. Gedurende het verblijf van het pleegkind bij de pleegouders wordt vaak een intense affectieve band opgebouwd, dewelke niet zomaar worden weggevaagd.

In het verleden hadden pleegouders geen recht om nog contact te houden met hun pleegkinderen.

Vaak waren zij afhankelijk van de houding van de ouders of dienden zij een procedure op te starten om een recht op contact te behouden als ‘belanghebbende derde’, hetgeen weinig zekerheid inhield.

Dankzij het nieuwe statuut krijgen de pleegouders een principieel bezoekrecht met hun pleegkind dat teruggaat naar het ouderlijk milieu en dit van zodra het kind minstens één jaar in het pleeggezin is opgegroeid.

Zo kunnen de pleegouders blijven fungeren als vertrouwenspersoon voor hun pupil.

Indien u bijkomende informatie wenst te bekomen over uw rechten als (pleeg)ouder, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.