Schuldeiser in een WCO-procedure? Welke rechten heeft u?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Het is u als onderneming mogelijks wel al eens overkomen: plots krijgt u een kennisgeving in de bus dat één van uw klanten/schuldenaars een gerechtelijke reorganisatie (‘WCO’) heeft aangevraagd…

De meerderheid van de ingediende WCO-aanvragen, hebben het bereiken van een collectief akkoord met de schuldeisers tot doel, waarbij de onderneming door middel van een reorganisatieplan herstelmaatregelen zal uitwerken en aangeven voor welk percentage en op welke termijn uw schuldvordering zal worden terugbetaald.

Al te vaak wordt er, deels ten onrechte, vanuit gegaan dat u als schuldeiser weinig invloed zal kunnen uitoefenen op de beoordeling van de aanvraag en de stemming van het reorganisatieplan.

De aanvraag tot WCO dient vooreerst aan verscheidene wettelijke vereisten te voldoen (voorleggen actuele balans, prognose van de kasstroom, actuele lijst met schuldeisers,…).

Na de toekenning van de aanvraag dient de onderneming in moeilijkheden een aantal door de rechtbank opgelegde termijnen te respecteren, waaronder het gegeven dat de onderneming haar schuldeisers in kennis dient te stellen van de geopende procedure binnen de 14 dagen na opening van de procedure (waarbij o.a. een kopie van het vonnis en een lijst met schuldeisers dient bijgevoegd).

Ook bij de opmaak van het reorganisatieplan dient de onderneming in moeilijkheden erop toe te zien dat uw schuldvordering niet op ongelijke wijze wordt behandeld, tenzij dit gerechtvaardigd zou zijn door objectieve criteria.

Tevens mag de onderneming in moeilijkheden tijdens de periode van opschorting van betaling ‘oude schulden’ (zijnde schulden van vóór de opening van de WCO-procedure) niet betalen en dienen ‘nieuwe schulden’ net wel betaald te worden.

Bij vaststelling van misbruik van de procedure en/of niet naleving door de onderneming van bepaalde vormvereisten (verstrekken foutieve informatie e.d.), kan dit (on)rechtstreeks leiden tot voortijdige beëindiging van de WCO-procedure. U kan als schuldeiser zelf een dergelijk verzoek richten aan de rechtbank.

Meer zelfs, ook een belanghebbende derde (zonder dat deze schuldeiser is van de onderneming in moeilijkheden) kan een verzoek tot voortijdige beëindiging richten aan de rechtbank. Te denken valt aan de situatie waarin u als onderneming wordt geconfronteerd met een concurrent uit de sector die op ongeoorloofde wijze gebruik maakt van de WCO-procedure…

Uw deelname als schuldeiser aan de stemming van het reorganisatieplan kan van wezenlijk belang zijn daar de schuldeisers het reorganisatieplan met een dubbele meerderheid dienen goed te keuren. Ook de rechtbank zal de inhoud van het reorganisatieplan ambtshalve controleren.

Tenslotte kan u, na afsluiting van de WCO-procedure, nog steeds een controle uitoefenen op de betrokken onderneming. Wanneer het goedgekeurde reorganisatieplan niet stipt wordt uitgevoerd, of wanneer u kan aantonen dat het niet anders zal kunnen en dat u er schade door zal lijden, kan u een dagvaarding tot intrekking van het reorganisatieplan vorderen.