Kraken nu ook strafrechtelijk beteugeld

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Op 16 november 2017 is wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed in werking getreden. Het is de wet die het kraken van een woning strafbaar maakt. Artikel 439 van ons Strafwetboek stelde voor de wetswijziging huisvredebreuk al strafbaar, doch dit gold enkel voor zover de woning bewoond was. In het vernieuwde wetsartikel wordt thans ook uitdrukkelijk strafbaar gesteld het bezetten van een woning (huis, appartement, kamer, verblijf of aanhorigheden ervan) of erin verblijven zonder toestemming van de bewoners.

Ook het Gerechtelijk Wetboek werd gewijzigd waardoor de Vrederechter opnieuw uitdrukkelijk bevoegd wordt om te oordelen over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed.

Over de invoering was al veel gebakkeleid. Dat de strafbaarstelling er nu toch is gekomen heeft te maken met een aantal ophefmakende zaken in en rond Gent. Een aantal krakers glipten immers door de mazen van het strafrechtelijke net omdat zij technisch gezien geen huisvredebreuk konden plegen in een leegstaande woning.

Vanaf 16 november 2017 kan eenieder die geconfronteerd wordt met ongewenste bezoekers in diens woning, of het nu om een hoofdverblijf of tweede verblijf gaat, dan wel een bewoonde of onbewoonde woning, klacht indienen bij de politie. De procureur des Konings zal, nadat hij zich vergewist heeft van de titel of aanspraak die de klager heeft op het betrokken goed, de ontruiming kunnen bevelen van het pand binnen een termijn van acht dagen vanaf het ogenblik van de kennisgeving van het bevel tot ontruiming aan de in het goed aangetroffen personen. De procureur des Konings zal de aangetroffen personen horen vooraleer zijn bevel tot ontruiming te geven, tenzij dit verhoor niet kan worden afgenomen wegens de concrete omstandigheden van de zaak. De procureur des Konings zal zijn beslissing tot ontruiming moeten motiveren. Daarnaast zal het bevelschrift een duidelijke verwijzing bevatten naar de strafbaarstelling zoals deze thans is voorzien. Dezelfde procureur des Konings zal ook instaan voor de uitvoering van het bevel tot ontruiming indien de krakers het pand niet vrijwillig verlaten. Indien de woning bewoond blijkt te zijn zal de procureur de aanhouding kunnen vorderen van de krakers, waarna die voor de onderzoeksrechter worden geleid.

Hoewel kraken dus strafrechtelijk beteugeld wordt, zal een klacht die bij de procureur des Konings komt niet onmiddellijk leiden tot een uithuiszetting. Naast de termijn van acht dagen beschikken de krakers nog over een beroepsmogelijkheid. De zaak kan aanhangig worden gemaakt bij de vrederechter binnen diezelfde termijn van acht dagen. Dit beroep heeft schorsende werking. Binnen de tien dagen na het hoger beroep moet de vrederechter de zaak vaststellen op de zitting, waarna hij nog eens over een termijn van tien dagen beschikt om een uitspraak te vellen. In enkele uitzonderlijke gevallen kan die termijn nog verlengd worden.

Of de wetswijziging krakers zal afschrikken zal blijken binnen twee jaar. De wet zal immers in die periode worden geëvalueerd, waarna die evaluatie wordt voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.