Het adoptieverbod voor broers en zussen is ongrondwettelijk

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Het Grondwettelijk Hof heeft in een zeer recent arrest (13 juli 2017) het adoptieverbod voor broers en zussen dat sinds lange tijd in ons Belgisch adoptierecht terug te vinden was, ongrondwettelijk verklaard.

De feiten zijn als volgt : een zus wenst de dochter van haar eigen zus te adopteren. Het kind was ter wereld gekomen via medisch begeleide voortplanting. Juridisch gezien had het kind enkel haar biologische moeder als ouder. Door een eventuele adoptie zou de tante van het kind worden aanzien als meemoeder. Hierdoor zou zij juridisch als ouder van het kind worden beschouwd.

Opdat een kind in België geadopteerd kan worden moeten volgende voorwaarden voldaan zijn :

  • In de eerste plaats moet degene die wil adopteren op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot adoptie minstens 25 jaar oud zijn en ten minste 15 jaar ouder dan het kind dat men wenst te adopteren ;
  • Men moet “bekwaam” zijn om het kind te adopteren ; men dient hiervoor te bewijzen dat men de noodzakelijke cursussen heeft gevolgd bij Kind en Gezin.
  • Zodra het te adopteren kind 12 jaar is, zal dit kind in de adoptie moeten toestemmen;
  • Ten slotte zullen nog een aantal partijen hun toestemming moeten geven voor de adoptie. Wanneer men als gehuwde of wettelijke samenwonende een kind wil adopteren, moet de echtgenoot of de persoon met wie men samenwoont toestemmen in de adoptie. Wanneer de afstamming van een kind ten aanzien van zijn moeder en van zijn vader vaststaat, moeten ook de beide ouders in de adoptie toestemmen.

Uiteraard dient in iedere situatie de beoordeling gemaakt te worden of de adoptie in het belang van het kind gebeurt.

In geval van een stiefouderadoptie zijn de voorwaarden in beperkte mate aangepast.

Een adoptie door samenwonenden kon in het verleden enkel in geval twee personen een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd of twee personen die op een permanente en affectie wijze samenwonen sedert ten minste drie jaar op het tijdstip van de indiening van het verzoek om adoptie.

Belangrijke bijkomende voorwaarde : de band van bloedverwantschap van de twee samenwonenden mag niet te nauw zijn. Indien deze band tot een huwelijksverbod zou leiden waarvoor de Koning geen ontheffing kan verleden, dan kon er in het verleden geen adoptie worden gevraagd tussen deze mensen.

Gelet op het incestverbod dat in het Belgische familierecht bestaat, was een adoptie van een kind door een broer of zus van een van de ouders aldus niet mogelijk. Aan dit principe heeft het Grondwettelijke Hof door het arrest van 13 juli 2017 een einde gesteld. Zij waren namelijk van oordeel dat ingevolge de absolute grond van niet-ontvankelijkheid (huwelijksverbod waarvoor de koning geen ontheffing kan verlenen) het kind op absolute wijze wordt uitgesloten van de mogelijkheid om gewoon geadopteerd te worden door de verwant in de zijlijn van zijn ouder. Er bestaat aldus in deze situatie voor de rechter geen enkele mogelijkheid om bij de beoordeling van de adoptie rekening te houden met de belangen van het kind, hoewel dit net noodzakelijk is.

Om die reden oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het verbod tot dergelijke adoptie (bv. zus van moeder wil deze dochter (haar nichtje) adopteren) niet verantwoord en dus ongrondwettelijk is.

Indien u hierover bijkomende informatie wenst te bekomen, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.