Betalingsproblemen? Continuïteit van uw onderneming in het gedrang? Wacht als ondernemer/schuldeiser niet en treed (tijdig) in actie.

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Onderneming in moeilijkheden?

Als onderneming kan u geconfronteerd worden met onder andere plotse ernstige betalingsproblemen ten aanzien van uw schuldeisers (leveranciers, bank…), die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang brengen.

De Wet Continuïteit Ondernemingen biedt u sedert 2009 een aantal mogelijkheden om een akkoord te sluiten met uw schuldeisers en/of tijdelijk een bescherming te verkrijgen tegen de verhaalsmogelijkheden van uw schuldeisers (‘WCO’ genoemd).

De Wet Continuïteit Ondernemingen voorziet in een buitengerechtelijke en gerechtelijke procedure/reorganisatie.

A. Buitengerechtelijke reorganisatie

U kan als onderneming, zonder toekenning van gerechtelijke bescherming door de rechtbank, trachten een bindend akkoord te sluiten met minstens twee schuldeisers (o.a. verzoek tot spreiding schuldenlast, gedeeltelijke kwijtschelding schulden…) Het akkoord moet tevens gesloten worden met het oog op de gezondmaking van uw financiële toestand of de reorganisatie van uw onderneming. (art. 15 WCO)

Het akkoord dient neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel, doch wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Uw overige schuldeisers zullen aldus niet op de hoogte zijn van het akkoord, noch van de opening van de procedure.

Tijdens de onderhandelingen over dit akkoord verkrijgt u, in tegenstelling tot de gerechtelijke reorganisatie, echter geen bescherming tegen uw schuldeisers en bent u afhankelijk van de goodwill van uw schuldeisers waarmee u een akkoord tracht te sluiten.

B. Gerechtelijke reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie anderzijds, bestaande uit drie ‘portalen’, heeft als grootste kenmerk dat u als onderneming dankzij de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie op verscheidene punten bescherming geniet:

  • gedurende een periode van gemiddeld 3 tot maximaal 6 maanden (uitzonderlijk verlengbaar tot 18 maanden) kan u bescherming verkrijgen tegen uw schuldeisers, in die zin dat u gedurende deze periode een opschorting van betaling zal worden toegekend, hetgeen wil zeggen dat u tijdelijk niet kan worden gedwongen uw bestaande schulden te betalen;
  • u kan niet failliet worden verklaard of gerechtelijk worden ontbonden;
  • schuldeisers kunnen voorlopig niet verder overgaan tot uitvoering van hun vordering (beslag, gedwongen verkoop,…)

Als tegengewicht voorziet de Wet Continuïteit Ondernemingen echter wel dat:

  • nieuwe schulden, zijnde schulden ontstaan na opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, wel dienen betaald te worden.
  • de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in de regel geen einde maakt aan lopende overeenkomsten. Hierbij dient opgemerkt dat een schuldvordering die voortvloeit uit lopende overeenkomst met opeenvolgende prestaties niet onderworpen is aan de opschorting, in de mate dat zij betrekking heeft op prestaties verricht nadat de procedure open is verklaard.
  • geopende procedures tot gerechtelijke reorganisatie worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Uw schuldeisers, en derden, zullen aldus op de hoogte kunnen zijn van de lopende procedure.

In de procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn er drie pistes die u kan bewandelen:

  1. Gerechtelijk minnelijk akkoord (art. 43 WCO): deze mogelijkheid lijkt sterk op het buitengerechtelijk minnelijk akkoord, zoals hierboven uiteengezet, met het verschil dat de opening van de procedure en de inhoud van het gerechtelijk minnelijk akkoord wel bekend zal zijn aan al uw schuldeisers. De rechtbank oefent wel een beperkte controle uit.
  2. Collectief akkoord (art. 44 – 58 WCO): wanneer u opteert voor een collectief akkoord, dient u een reorganisatieplan op te stellen en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel, waarin onder andere de maatregelen dienen te worden opgenomen die de continuïteit van uw onderneming zouden moeten herstellen (o.a. reductie en spreiding schuldenlast op maximum 5 jaar, kwijtschelding intresten,…). Het is de meerderheid van uw schuldeisers, die de meerderheid van de schuldvorderingen dienen te vertegenwoordigen, die het reorganisatieplan zullen moeten goedkeuren. Indien de rechtbank vervolgens het reorganisatieplan homologeert, nadat een ambtshalve controle werd uitgevoerd, zal dit bindend zijn voor alle schuldeisers die geraakt worden door het reorganisatieplan. Na homologatie van het reorganisatieplan, wordt de procedure definitief afgesloten en dient u te starten met de uitvoering van uw reorganisatieplan.
  3. Overdracht onder gerechtelijk gezag (art. 59 – 70 WCO): deze mogelijkheid impliceert de aanstelling van een gerechtsmandataris die belast zal worden met de overdracht van een gedeelte of het geheel van uw onderneming aan één of meerdere derden.De rechtbank zal beslissen op welke wijze en onder welke voorwaarden de overdracht zal plaatsvinden. Deze procedure kan niet gehanteerd worden louter en alleen om een onroerend goed van de onderneming te verkopen. Na overdracht zal de betrokken onderneming in de meeste gevallen failliet worden verklaard of vereffend worden, aangezien immers de nog gezonde bestanddelen van de onderneming ten gelde werden gemaakt. Na de wetswijziging van 27 maart 2013, ziet men over drie jaar een verdubbeling in het aantal aanvragen overdracht onder gerechtelijk gezag.

 

U bent zelf schuldeiser van een onderneming in moeilijkheden?

Indien u echter zelf een schuldeiser bent van een onderneming die een gerechtelijke reorganisatie opstartte, staat u vaak voor een voldongen feit. U lijkt vaak lijdzaam te moeten toezien en u heeft het gevoel indien u geen invloed kan uitoefenen.

U heeft echter als schuldeiser tevens een aantal rechten en in de praktijk dient u er zelf mee op toe te zien dat deze rechten niet worden miskend. De Wet Continuïteit Ondernemingen legt immers ook enige verantwoordelijkheid bij de schuldeiser wanneer het bijvoorbeeld er op aankomt om uw vordering correct en tijdig te begroten. Ook bij de stemming over het reorganisatieplan kan u wel degelijk invloed uitoefenen door uw stem uit te brengen.

De inhoud van het gesloten akkoord of reorganisatieplan is voor alle belanghebbenden ter inzage in het dossier van gerechtelijke reorganisatie op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Indien u wordt geconfronteerd met onderneming die een gerechtelijke reorganisatie opstartte, en er wordt u verzocht nieuwe prestaties te verrichten na opening van deze procedure, worden uw prestaties bijzonder beschermd. Uw nieuwe schuldvordering zal niet onderworpen zijn aan de opschorting van betaling. In geval van een eventueel navolgend faillissement of vereffening verkrijgt deze het statuut van boedelschuld.

Indien u advies wenst bij de opstart of opvolging van een procedure van buitengerechtelijke of gerechtelijke reorganisatie, kan u hiervoor terecht bij de cel ondernemingsrecht van Desdalex.