Verzoekschrift tot beroep – GAS boete

€ 100

Informatie

Indien een sanctie onterecht is opgelegd, is het van belang om die tijdig te betwisten. Niet alleen om de administratieve geldboete te vermijden, maar ook om de kans op herhaling te voorkomen.

Wanneer de overtreder minderjarig is, is de procedure anders. In dat geval is ook een beroep mogelijk, maar dat moet worden ingesteld bij de jeugdrechtbank van de gezinsverblijfplaats van de minderjarige.

Dit document kan door een meerderjarige of door een rechtspersoon worden gebruikt om beroep in te stellen tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.