Verzoekschrift in echtscheiding

€ 100

Informatie

Indien er geen mogelijkheid is om tot een Echtscheiding met Onderlinge Toestemming te komen (EOT), dan kan u de rechtbank vragen uw huwelijk te ontbinden op grond van een “onherstelbare ontwrichting” van het huwelijk (EOO).

De wet laat toe dat u kunt scheiden van zodra u meer dan één jaar feitelijk gescheiden leeft of u het verzoek indient bij de rechtbank en vervolgens één jaar wacht.

Door te bewijzen dat u meer dan één jaar feitelijk gescheiden leeft, levert u automatisch het bewijs van de “onherstelbare ontwrichting” van het huwelijk. U bewijst met andere woorden dat uw huwelijk geen verdere kans op slagen meer heeft. U kunt dit verzoek indienen zonder goedkeuring of tussenkomst van uw echtgeno(o)t(e). Het is dus niet vereist, maar wel mogelijk, dat uw echtgeno(o)t(e) meewerkt aan het verzoek. Wanneer u zulke aanvraag alleen wenst te doen, dient u hiertoe een verzoek te richten aan de familierechter. Uw echtgeno(o)t(e) zal door de rechtbank worden opgeroepen om aanwezig te zijn op de vastgestelde zittingsdatum.

De wet schrijft enkele inhoudelijke verplichtingen voor die verplicht in het verzoekschrift moeten worden opgenomen. De rechter zal na ontvangst van het verzoek de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting uitspreken wanneer u reeds één jaar feitelijk gescheiden leeft. Voor meer informatie kan u de bijhorende tekst aankopen.

Belangrijk in deze tekst is dat er geen regeling opgenomen werd voor het verblijf en de financiële regeling van de  minderjarige kinderen (zoals een alimentatie voor de kinderen). Een verzoekschrift met financiële regeling van de kinderen vindt u hier.

Evenmin werden voorlopige maatregelen tussen de echtgenoten opgenomen. Dit verzoekschrift is bijgevolg beperkt: het is louter een verzoek de echtscheiding uit te spreken op grond van het feit dat partijen meer dan één jaar feitelijke gescheiden leven.

 

Bij elke aankoop van een modeldocument voorzien wij één uur consultatie zodat u de nodige vragen kan stellen en wij belangrijke informatie met u kunnen meegeven.

Disclaimer

De door Desdalex verstrekte documenten zijn louter richtinggevende modeldocumenten. De cliënt is verplicht deze modeldocumenten aan te passen naar zijn concrete situatie, rekening houdende met de daarop toepasselijke wetgeving en bijzonderheden. De cliënt is uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik, het aanpassen of het wijzigen van de modeldocumenten en draagt hiervan als enige het risico.

Desdalex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de cliënt of derden die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de modeldocumenten. De cliënt dient Desdalex integraal te vrijwaren in geval van schade geleden door derden.

Indien de cliënt beroep zou doen op Desdalex om advies in te winnen of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de modeldocumenten dan gelden de Algemene Voorwaarden van Desdalex.