Hoe de Coronacrisis tackelen met uw onderneming?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vrijwel iedereen, in alle lagen van de samenleving, wordt vandaag geconfronteerd met het COVID-19-virus en haar gevolgen.

Los van het menselijk leed en alle actoren die zich tomeloos inzetten ter bestrijding van het COVID-19-virus, ondervinden ondertussen ook heel wat ondernemingen rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

De afgelopen weken zijn, door diverse  overheden en instanties, specifieke maatregelen uitgewerkt ter ondersteuning van ondernemingen in moeilijkheden om de deze crisisperiode door te komen.

Wij geven u hierbij een overzicht van de maatregelen die voor uw onderneming van belang kunnen zijn.

1. Corona hinderpremie:

De Vlaamse regering voorziet in een uitgebreide premie van 2.000 tot 4.000 euro voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de effecten en maatregelen naar aanleiding van het COVID-19-virus.

De Vlaamse Regering heeft op 18/03/2020 de Corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

De voorwaarden voor de corona-hinderpremie zijn:

 • Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
  Bron VLAIO

2.  Steunmaatregelen door de F.O.D. Financiën met betrekking tot aangiftes en betaling belastingen:

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020:

U krijgt tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften:

PERIODIEKE AANGIFTEN:

Aangifte over …Termijn verlengd tot …
Februari 20206 april 2020
Maart 20207 mei 2020
1ste kwartaal 20207 mei 2020

 

Bent u starter  of hebt u een vergunning maandelijkse teruggave en wenst u de maandelijkse teruggave van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN:

Opgave over …Termijn verlengd tot …
Februari 20206 april 2020
Maart 20207 mei 2020
1ste kwartaal 20207 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING:

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing:

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

BTW

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202020 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202020 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202020 juni 2020


BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202013 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202015 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202015 juni 2020

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting:

“Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.”

Bron Financien Belgium

3. Versoepelde betalingsfaciliteiten met betrekking tot sociale werkgeversbijdragen en sociale bijdragen voor zelfstandigen (RSZ en RSVZ):

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen aangaande eerste en tweede kwartaal 2020:

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Wie komt in aanmerking?

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Omvang steun?

Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moet men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ.  In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen.”

Bron VLAIO

Uitstel en vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen:

 Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen:

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

De aanvraag moet gebeuren:

 • Vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
 • Vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

 

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • Naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • Naam en zetel van zijn bedrijf;
 • Ondernemingsnummer.
 • De maatregel geldt niet voor al betaalde bijdragen.

 

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet vóór 30 juni 2021 betaald worden. Meer informatie kan je bekomen bij je sociale verzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen:

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociale verzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen:

Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.
Bron VLAIO

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen:

Het reeds bestaande overbruggingsrecht voor zelfstandigen, die werden geconfronteerd met een stopzetting van hun activiteit, werd versoepeld en uitgebreid (ingevolge v een wetsvoorstel van 18/03/2020):

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt (‘Gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische activiteit’).

Voor zelfstandigen die getroffen zijn door de opgelegde federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus, gelden onderstaande (nog soepelere) maatregelen.

De zelfstandige moet zijn onderneming verplicht sluiten (bijvoorbeeld horeca):

 • Deze zelfstandigen hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. 
 • Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten kunnen de volledige financiële uitkering genieten. Hetzelfde geldt voor het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. 
 • Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

 

Daarnaast gelden ook volgende versoepelingen:

 • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartalen in hoofdberoep zijn aangesloten. Starters komen dus in aanmerking.
 • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartaalbijdragen over de afgelopen 4 jaar effectief betaald hebben.
 • Het corona-overbruggingsrecht telt niet mee in de maximumduur van het algemene overbruggingsrecht en kan er dus ook bovenop worden toegekend.
 • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist. Een verklaring op eer van de zelfstandige volstaat.
 • Een attest van de RVA is niet nodig.

 

 Bron VLAIO

5. Uitbreiding waarborgregeling bij PMV/z – Overbruggingskrediet

Vandaag bestaat er een ‘waarborgregeling’ bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMZ/z), die inhoudt dat ondernemingen tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten kunnen laten afdekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totale bedrag. De Vlaamse overheid neemt aldus zo een deel van de risicopositie van de bank over.

Naar aanleiding van de uitbraak van het Covid-19-virus, werd door de Vlaamse regering besloten om tot het einde van 2020 de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maanden.

Op deze manier kunnen ondernemingen vandaag ook voor bestaande schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

Indien u gebruik wenst te maken van een financieringsvraag op basis van deze ‘corona-waarborgregeling’, dient u contact op te nemen met uw bank of leasingmaatschappij, dewelke zullen bekijken of uw financiering in aanmerking komt voor deze waarborg.

Voor meer info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

5. Tijdelijke bescherming tegen schuldeisers aanvragen? Huidige wetgeving biedt mogelijkheden:

Indien de recent ingevoerde steunmaatregelen uw onderneming onvoldoende zouden helpen, biedt  het W.E.R. (Wetboek Economisch Recht) u vandaag reeds de mogelijkheid om uw onderneming tijdelijk te beschermen tegen haar schuldeisers (zie art. XX.39 ev. W.E.R.)

Welke ondernemingen komen hiervoor in aanmerking?

U zal onder andere dienen aan te tonen dat:

 • De continuïteit van uw onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd;
 • De betalingsproblematiek in uw onderneming van tijdelijke aard is;

Gevolgen van opening procedure en impact bescherming?

 • De gemiddelde periode van bescherming bedraagt 3 +/- maanden;
 • U hoeft tijdelijk uw bestaande schulden niet te betalen; Uw ‘nieuwe’ schulden dient u wel te betalen;
 • U bent beschermd tegen uitvoeringsmaatregelen van schuldeisers;
 • U werkt een ‘reorganisatieplan’ uit (op individueel of collectief vlak), waarover uw schuldeisers vervolgens hun stem moeten uitbrengen;

 

Mits goedkeuring van het reorganisatieplan, heeft u vervolgens bindende (betaling)afspraken met uw schuldeisers en komt uw onderneming terug in een ‘normale’ toestand.

Bij Desdalex staat het team Ondernemingsrecht klaar om al uw vragen te beantwoorden en  vervolgens de nodige bijstand te verlenen om u en uw onderneming door deze crisis te leiden.

Meer artikels over ondernemingsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Consumentenwetgeving: wat bij de aankoop van een paard?

Op 1 juni 2022 trad in België een nieuwe consumentenwetgeving in werking als gevolg van twee nieuwe Europese richtlijnen. Deze nieuwe wetgeving heeft ook invloed...

Lees verder