Omgevingsvergunning aanvragen

Geactualiseerd op 26 januari 2022

De gemeente levert (g)een omgevingsvergunning af. Wie kan vervolgens beroep aantekenen bij de bestendige deputatie? (= De bestendige deputatie staat in voor het dagelijkse bestuur van de provincie)

 

Tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning staat een administratief beroep open bij de bestendige deputatie.

 

Volgende belanghebbende partijen kunnen beroep instellen :

 1. De vergunningsaanvrager zelf, de vergunninghouder of de exploitant
 2. De leidend ambtenaar van een adviesinstantie
  bijvoorbeeld: de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Wegen en Verkeer
  (of diens gevolmachtigde), op voorwaarde dat deze instantie tijdig advies heeft verstrekt of wanneer deze instantie ten onrechte niet om advies werd gevraagd
 3. Het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat zij tijdig advies heeft verstrekt of wanneer deze instantie ten onrechte niet om advies werd gevraagd
 4. De leidend ambtenaar van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (of diens gevolmachtigde)
 5. De leidend ambtenaar van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (of diens gevolmachtigde)
 6. Het betrokken publiek

 

De vergunningsaanvrager zal doorgaans beroep aantekenen tegen een weigering van zijn aanvraag of tegen het opleggen van bijzondere voorwaarden in een toegekende omgevingsvergunning.

 

Het betrokken publiek zal daarentegen doorgaans beroep aantekenen tegen de inwilliging van een – voor haar nadelige – omgevingsvergunning.

 

Wie wordt er bekeken als ‘betrokken publiek’?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn.

 

Indien het betrokken publiek het risico loopt om ernstig nadeel te ondervinden bij de uitvoering van een omgevingsvergunning tekent zij beroep aan bij de bestendige deputatie van de provincie waarbinnen de omgevingsvergunning uitwerking heeft.

Welke stappen dient het betrokken publiek hiervoor in concreto te ondernemen ?

 1. Zij dient per aangetekend schrijven een gemotiveerd beroepschrift in bij de bestendige deputatie, bij voorkeur gestaafd met stukken. Dit geschiedt, op straffe van verval, binnen een termijn van 30 dagen, die doorgaans ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de vergunning door de aanvrager.
 2. Zij maakt per aangetekend schrijven van dezelfde datum een afschrift van haar beroepschrift over aan de betrokken gemeente
 3. Zij betaalt een dossiervergoeding van 100 euro

 

Heeft u nog bijkomende vragen over de omgevingsvergunning?

Indien wij u kunnen bijstaan in het formuleren van bezwaar bij uw gemeente of bij het indienen van een beroepschrift bij de bestendige deputatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaat Sylvie Doggen.

Meer artikels over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder