Verzoekschrift tot beroep – GAS boete

Sinds enkele jaren kunnen de gemeenten en steden onder bepaalde voorwaarden straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op hun reglementen of verordeningen. Die administratieve sanctie is ook gekend onder de benaming GAS boete (gemeentelijk administratieve sanctie).

Deze gemeentelijke administratieve sanctie is bovendien mogelijk voor bepaalde inbreuken opgenomen in het strafwetboek of voor bepaalde verkeersovertredingen.

Wat is er nieuw?

Het is nu ook mogelijk om een GAS boete te krijgen, wanneer je de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken niet naleeft.

Het gaat om een vast administratieve geldboete van € 250 per inbreuk.

Wie legt de GAS boete op?

De geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. Die sanctionerend ambtenaar wordt aangewezen door de gemeenteraad.

Volgens artikel 7 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties is de sanctie proportioneel i.f.v. de zwaarte van de feiten die haar verantwoorden en in functie van de eventuele herhaling.

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor een zelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Opstart van de procedure en verplichte vermelding in de aangetekende brief

Wanneer de sanctionerend ambtenaar na kennisname van het proces-verbaal dat de inbreuken heeft vastgesteld, beslist dat de administratieve procedure moet worden opgestart, deelt hij dit mee aan de overtreder.

In de aangetekende brief moeten enkele wettelijk verplichte vermeldingen worden opgenomen zoals:

  • de feiten en de kwalificatie van de inbreuk
  • het recht om het dossier te raadplegen
  • het recht om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman
  • de mogelijkheid om bij aangetekende brief zijn verweermiddelen uiteen te zetten binnen een termijn van 15 dagen

 

Vanaf de dag van de vaststelling van de feiten moet de sanctionerend ambtenaar in principe binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen. Dit wordt steeds ter kennis gebracht van de betrokkene.

Die beslissing kan inhouden dat de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete/ GAS boete oplegt.

De beslissing

De sanctionerend ambtenaar moet de beslissing per aangetekende brief meedelen aan de overtreder.

Vanaf de dag dat het bericht van de beslissing heeft verkregen is, is er slechts één maand de tijd om een beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Hiervoor is er een geschreven en ondertekend verzoekschrift nodig.

Dit is een belangrijk verschil met een strafrechtelijke procedure.   De persoon aan wie een administratieve geldboete is opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, moet zelf een initiatief nemen om de beslissing van de sanctionerend ambtenaar te betwisten.

De beslissing tot het opleggen van een GAS boete is definitief, tenzij hoger beroep.

Dit betekent dat die beslissing kan worden uitgevoerd ten voordele van de gemeente, wanneer binnen één maand vanaf de dag van de kennisgeving ervan geen hoger beroep is ingesteld.

Verjaring van een GAS boete

De administratieve geldboetes verjaren pas na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moeten worden.

Bovendien moet men er rekening mee houden dat elke gemeente een bestand bijhoudt van de natuurlijke personen of rechtspersonen die onderworpen waren aan een administratieve sanctie.

Onterechte sanctie opgelegd?

Indien een sanctie onterecht is opgelegd, is het van belang om die tijdig te betwisten. Niet alleen om de administratieve geldboete te vermijden, maar ook om de kans op herhaling te voorkomen.

Wanneer de overtreder minderjarig is, is de procedure anders. In dat geval is ook een beroep mogelijk, maar dat moet worden ingesteld bij de jeugdrechtbank van de gezinsverblijfplaats van de minderjarige.

 

Download hier een modelbrief van een verzoekschrift tot beroep

 

Dit kan door een meerderjarige of door een rechtspersoon worden gebruikt om beroep in te stellen tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

Zijn er nog bijkomende vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen hiervan?

Dan nodigen wij u graag uit voor een consultatie van maximum 1 uur.  Hiervoor rekenen we een forfaitair bedrag van €90 aan.

Wenst u dat we u ook bijstaan of vertegenwoordigen in de procedure voor de politierechtbank? Dan rekenen we bijkomend een ereloon van €180 aan.

Voor eventuele vragen kan u steeds contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten Tom Dael en Nina Verbrugge.

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Eerste hulp bij data-inbreuken

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook wel genaamd: GDPR) riep een heel aantal verplichtingen in het leven voor ondernemers die in contact komen met persoonsgegevens. Eén...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder