Onze meestgestelde vragen
verzameld op één plaats

Bekijk hier de meest gestelde vragen per rechtsdomein

.

Secretariaat/ onthaal

Omtrent het verloop van het secretariaat/ onthaal

Hoe lang duurt een consultatie?

Je mag voor een consultatie een half uur tot een uur rekenen. Dit kan in sommige gevallen uitzonderlijk langer duren.

Kan ik ter plaatse betalen?

Er kan zowel met cash als met bankkaart (Maestro of kredietkaart) betaald worden.

Doen jullie ook consultaties aan huis?

In heel uitzonderlijke gevallen worden er ook consultaties aan huis gedaan. Indien bijvoorbeeld iemand slecht te been is of het huis niet uit mag omwille van elektronisch toezicht

Is er parkeermogelijkheid in de buurt?

Wij beschikken jammer genoeg niet over een private parking voor cliënteel. Wel kan u in de omliggende straten parkeren of op de leien zelf vlakbij kantoor.

Werken jullie prodeo?

In bepaalde gevallen kunnen wij prodeo optreden mits het kunnen voorleggen van volgende documenten: attest van gezinssamenstelling, attest van woonst en een bewijs van inkomsten.

Omtrent het verloop van het secretariaat/ onthaal

Kan je enkel op afspraak terecht of is er ook een spreekuur?

Wij werken altijd op afspraak. Deze kan je telefonisch of via onze website maken. De meeste advocaten hebben een vaste dag in de week waarop zij consultaties doen. Indien dit niet past voor de cliënt, kan dit in overleg op een ander tijdstip ingepland worden.

Is een eerste consultatie betalend?

Voor een eerste adviesgesprek rekenen wij een €100 aan, tenzij anders bepaald door de advocaat of in het geval van prodeo zaken.

Hoe gaan jullie om met de privacy van jullie cliënten?

Voor een eerste adviesgesprek rekenen wij een €100 aan, tenzij anders bepaald door de advocaat of in het geval van prodeo zaken.

Wat zijn jullie openingstijden?:

De kantoren zijn elke werkdag geopend van 09h tot 18h, behalve op vrijdag, dan is het van 09h tot 17h. Telefonisch alle dagen te bereiken op deze tijdstippen alsook via live chat via onze website.

Vastgoedrecht

Omtrent de huur van woningen

Wat is het Vlaams Woninghuurdecreet?

Het Vlaams Woninghuurdecreet is een decreet dat op 9 november 2018 door de Vlaamse Regering werd afgekondigd en waarin de basisprincipes m.b.t. de huur van woningen en studentenkamers in Vlaanderen worden opgenomen.

 

Het Decreet is van toepassing op huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019.

 

Voor meer concrete vragen omtrent de inhoud van het Vlaams Woninghuurdecreet kan u steeds contact opnemen met één van onze medewerkers van het team vastgoedrecht.

Moet een huurovereenkomst verplicht geregistreerd worden? Door wie?

Voor een onroerend goed dat uitsluitend is bestemd voor huisvesting (bv. een woning, een appartement, een studentenkamer, een tweede verblijf), moet de verhuurder de overeenkomst laten registreren binnen de twee maanden na ondertekening. De registratie is kosteloos.

 

Voor andere onroerende goederen rust de verplichting tot registratie zowel op de verhuurder als op de huurder. De registratie dient te gebeuren binnen de vier maanden na ondertekening van de overeenkomst. De registratie is niet kosteloos.

Waarom moet een huurovereenkomst geregistreerd worden?

Middels de registratie krijgt het huurcontract vaste datum zodat derden het bestaan ervan niet langer kunnen betwisten.

 

 

Ter bescherming van de huurder:

 

In geval van verkoop van het gehuurde goed, dat dienst doet als hoofdverblijfplaats van de huurder, kan de huurder door de nieuwe eigenaar niet zonder meer worden uitgezet.

 

De nieuwe eigenaar dient de inhoud van de huurovereenkomst te respecteren. Hij treedt als het ware in de rechten en de plichten van de verkoper.

 

 

Ter bescherming van de verhuurder:

 

In geval van opzeg van een huurcontract voor een periode langer dan drie jaar, m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder, dient de huurder een opzegtermijn te respecteren van drie maanden.

 

Geschiedt de opzeg binnen de eerste driejarige periode, zal de huurder aan de verhuurder tevens een opzegvergoeding verschuldigd zijn.

 

Indien het gehuurde goed slecht gedeeltelijk is bestemd voor huisvesting, wordt de inkomstenbelasting ten laste van de verhuurder voor ieder gedeelte afzonderlijk vastgesteld, op voorwaarde dat het contract werd geregistreerd. Bij gebreke aan registratie zijn de volledige netto huurinkomsten belastbaar.

Wat met de woninghuurovereenkomst als de verhuurder of huurder overlijdt?

Woninghuurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019

 

Het overlijden van één van beide partijen maakt geen einde aan de huurovereenkomst. De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder en kunnen opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden. De erfgenamen treden m.a.w. in de rechten en plichten van hun rechtsvoorganger.

 

Woninghuurovereenkomsten afgesloten ná 1 januari 2019

 

Onder het nieuwe huurregime geldt dat de huurovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen van de huurder binnen die termijn hebben verklaard de huurovereenkomst te zullen voortzetten.

Indien de huurovereenkomst op deze wijze wordt ontbonden, zal de nalatenschap van de huurder tevens een vergoeding verschuldigd zijn van één maand huur.

Omtrent de huur van woningen

Wat is een plaatsbeschrijving? Is deze verplicht?

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke beschrijving van de toestand van het gehuurde goed bij aanvang van de huur.

 

Voornamelijk de verhuurder is gebaat bij het bestaan van een plaatsbeschrijving bij aanvang huur. Immers, bij gebreke aan een dergelijke plaatsbeschrijving, wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed bij aanvang te hebben ontvangen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huur. In dat geval wordt het voor de verhuurder moeilijk om de huurder aansprakelijk te stellen voor huurschade die is ontstaan tijdens de huurperiode.

 

De plaatsbeschrijving is verplicht indien een woning wordt verhuurd die bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder.

 

De beschrijving mag opgemaakt worden door partijen zelf, of door een deskundige (deurwaarder, architect, notaris, …) die door partijen in onderling akkoord werd aangesteld.

 

De kosten zijn in principe ten laste van beide partijen, elk voor de helft.

Hoe kan de huurder een woninghuurovereenkomst opzeggen?

Indien de huurovereenkomst werd geregistreerd

 

In dit geval kan de huurder het contract op ieder ogenblik opzeggen, mits in acht name van een opzegperiode van 3 maanden.

 

De opzegperiode gaat in de maand die volgt op de maand waarin de opzegbrief wordt verstuurd.

 

Indien het huurcontract eindigt tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de negenjarige periode, dan heeft de verhuurder tevens recht op een opzegvergoeding die respectievelijk drie, twee of één maand huur bedraagt.

 

Indien de huurovereenkomst niet werd geregistreerd

 

In dit geval kan de huurder te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn in acht te moeten nemen en zonder een vergoeding te zijn verschuldigd.

 

Hetzelfde geldt voor mondelinge woninghuurovereenkomsten. Die kunnen immers onmogelijk geregistreerd worden.

 

Opgelet: de huurder kan slechts opzeggen zonder opzegtermijn en/of opzegvergoeding als er minstens twee maanden zijn verlopen sinds de sluiting of ondertekening van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft namelijk twee maanden tijd om het huurcontract te laten registreren, te rekenen vanaf de datum van sluiting van de negenjarige woninghuurovereenkomst.

Hoe kan de verhuurder een woninghuurovereenkomst opzeggen?

De verhuurder kan het contract opzeggen wanneer dit ten einde loopt. Hij moet dan een opzegtermijn van zes maanden respecteren.

 

De verhuurder kan daarnaast op elk moment de negenjarige woninghuurovereenkomst opzeggen wanneer hijzelf, zijn echtgeno(o)t(e) of iemand uit zijn dichte familie (tot in de derde graad) de woning wil betrekken, mits het respecteren van een opzegtermijn van zes maanden.

 

De verhuurder kan de negenjarige woninghuurovereenkomst ook met een opzegtermijn van zes maanden opzeggen tegen het verstrijken van het derde of zesde jaar, wanneer hij grote renovatiewerken wil uitvoeren.

 

Tenslotte kan de verhuurder ook met zes maanden tegen het verstrijken van het derde of zesde jaar zonder enige motivatie opzeggen. In dat geval heeft de huurder wel recht op een opzegvergoeding die respectievelijk negen of zes maanden huur bedraagt.

Kan de huurder of verhuurder een woninghuurovereenkomst van korte duur vroegtijdig opzeggen?

Woninghuurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019

 

Een schriftelijk woninghuurcontract van korte duur (maximaal 3 jaar), afgesloten vóór 1 januari 2019, kan in principe niet vroegtijdig worden opgezegd. Je kan het kortlopend huurcontract slechts opzeggen om te eindigen op de overeengekomen einddatum, mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Deze regeling geldt zelfs indien de huurovereenkomst niet werd geregistreerd.

 

Woninghuurovereenkomsten afgesloten ná 1 januari 2019

 

Het Vlaams Huurdecreet voorziet nu een gelijkaardige regeling als deze voor woninghuurovereenkomsten van lange duur.

 

Zo kan de huurder de huurovereenkomst op ieder tijdstip opzeggen, mits een opzegperiode van drie maanden.

 

De verhuurder heeft in dit geval recht op een vergoeding die gelijk is aan anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar, rekening houdend met de aanvangsdatum van de eerste huurovereenkomst.

Zolang de huurovereenkomst niet werd geregistreerd, kan de huurder nochtans ten alle tijde opzeggen en dit zonder opzegvergoeding.

Omtrent aannemingen

Wat is de Wet Breyne?

De wet Breyne van 9 juli 1971, ook wel de Woningbouwwet genoemd, beschermd kandidaat-kopers vnl. tegen het mogelijke faillissement van hun verkoper/aannemer tijdens de bouw van hun woning.

 

Deze wet is dwingend van toepassing op schriftelijke overeenkomsten met een aannemer of bouwpromotor betreffende te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, waarbij de koper/opdrachtgever verplicht is om vóór de voltooiing van het gebouw één of meer stortingen te doen.

 

Deze biedt garanties aan de koper op volgende vlakken:

 

 • De verkoper moet de totaalprijs van de overeenkomst vooraf vaststellen, in de overeenkomst opnemen en naleven.
 • De verkoper moet een verplichte waarborg voorzien.
 • Het voorschot dat bij het sluiten van de overeenkomst wordt betaald, mag maximaal 5 % van de totaalprijs bedragen.
 • De koopprijs is slechts opeisbaar in schijven, die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de al uitgevoerde werken.
 • De oplevering moet in twee fases worden georganiseerd, m.n. de voorlopige en de definitieve oplevering, waartussen minstens één jaar moet liggen.
 • Na de definitieve oplevering blijft de verkoper is tien jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken en zware zichtbare gebreken.
Wat is het verschil tussen de voorlopige en de definitieve oplevering?

De voorlopige oplevering vindt plaats als het gebouw afgewerkt is. Er dient dan een rondgang plaats te vinden, waarna een document wordt opgesteld, het zgn. ‘proces-verbaal van de voorlopige oplevering’, waarin wordt genoteerd wat nog niet volledig afgewerkt is en welke gebreken hersteld moeten worden.

 

Na de voorlopige oplevering begint de zogenaamde waarborgtermijn te lopen.  Dit is de termijn van minimum één jaar tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering, waarbinnen de aannemer gehouden is de herstellingen uit te voeren van (verborgen) gebreken die nog opduiken. Zichtbare gebreken zijn in principe gedekt door de voorlopige oplevering en vallen dus niet onder de waarborg.

 

Bij de definitieve oplevering worden de werken volledig aanvaard door de bouwheer. Vanaf dat ogenblik begint de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect te lopen voor ernstige gebreken die de stabiliteit van het gebouw aantasten of in het gedrang brengen.

Wie kan ik aansprakelijk stellen en voor welke gebreken?

Om te achterhalen wie juist verantwoordelijk is, moet nagegaan worden of het om een conceptie- of een constructiefout gaat.

 

Deze laatste fout is te wijten aan een slechte uitvoering van de werken door de aannemer. In dit geval kan hij hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

 

Als het bovendien een fout is die de architect had moeten vaststellen – tijdens de opvolging van de werkzaamheden – dan kan hij mede verantwoordelijk gesteld worden.

 

Bij een conceptiefout ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de architect.

Omtrent de administratie

Wat kan ik doen als ik bezwaren heb tegen de bouw/verbouwing van een nabijgelegen pand of terrein?

Als men werken wil uitvoeren in het Vlaamse Gewest, dient men in beginsel een vergunning aan te vragen, een zgn. omgevingsvergunning (vroeger: stedenbouwkundige vergunning).

 

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 

Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen vanaf de bekendmaking ervan. De bekendste vorm is het aanplakken van een gele affiche ter plaatse, maar ook andere vormen zijn mogelijk, zoals de publicatie op de website van de gemeente of individuele brieven.

 

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

 

Hiermee zal rekening moeten worden gehouden bij de beslissing over de toekenning van de omgevingsvergunning.

Kan ik beroep aantekenen tegen het toekennen of weigeren van een omgevingsvergunning?

De vergunningsaanvrager kan een beroep instellen bij de toezichthoudende overheid binnen de 30 dagen vanaf:

 

 • de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing.
 • de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend wordt geweigerd.

 

In beginsel kan ook iedere belanghebbende hoger beroep aantekenen, in zoverre deze zijn bezwaren reeds heeft geuit tijdens het openbaar onderzoek. Het beroep moet ingesteld worden binnen de 30 dagen vanaf de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Omtrent het verloop van de strafprocedure

Wanneer word ik gedagvaard voor de politierechtbank?

Indien u een verkeersovertreding heeft begaan die niet in aanmerking komt voor een minnelijke schikking of u de ontvangen minnelijke schikking niet heeft betaald, zal u een dagvaarding ontvangen voor de politierechtbank.

 

Op www.berekenboete.be kan u nagaan of u kan worden gedagvaard voor de overtreding die u heeft begaan.

 

Indien u het ontvangen bevel tot betalen heeft betwist via de betwistingsformulieren die voorzien zijn op de website (www.verkeersboetes.be), zal het parket oordelen over de opgegeven redenen van betwisting. Afhankelijk hiervan, zal al dan niet tot dagvaarding worden overgegaan.

 

De mogelijkheid bestaat tevens om een verzoekschrift in te dienen tegen het bevel tot betaling binnen 30 dagen na ontvangst ervan. De zaak zal dan voor de politierechtbank worden gebracht, zodat u ter zitting uw argumenten uiteen kan zetten.

Moet ik zelf aanwezig zijn?

Op de zitting van de politierechtbank kan u best persoonlijk aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden door een advocaat.

 

In het andere geval, riskeert u immers veroordeeld te worden bij verstek.

 

De politierechtbank zal dan in uw afwezigheid een straf bepalen voor de overtreding die u heeft begaan.

 

Indien u een advocaat onder de arm neemt die voor u naar de zitting gaat, is uw aanwezigheid niet vereist. In sommige gevallen kan dat echter wel in uw voordeel zijn. Overleg daarom steeds met uw advocaat.

Ik was niet aanwezig en werd veroordeeld. Wat kan ik doen?

Indien u niet aanwezig was op de zitting van de politierechtbank, werd u wellicht veroordeeld bij verstek.

 

In dat geval is het mogelijk om verzet aan te tekenen via de gerechtsdeurwaarder, waardoor het dossier opnieuw zal voorkomen op een nieuwe datum.

 

Hieromtrent is de wetgeving evenwel recent verstrengd. Nu wordt er vereist dat een geldige reden wordt aangevoerd om uw afwezigheid op de eerste zitting te verantwoorden, zoals een ziekenhuisopname.

 

Indien u de dagvaarding niet persoonlijk heeft ontvangen, kan makkelijker aannemelijk worden gemaakt dat u wegens overmacht niet aanwezig was op de eerste zitting.

 

Indien verzet om de bovenstaande redenen niet tot de opties behoort, kan u overwegen om hoger beroep aan te tekenen. De zaak zal dan opnieuw worden behandeld voor de correctionele rechtbank.

Ik ga niet akkoord met de uitspraak van de politierechtbank. Wat kan ik doen?

De mogelijkheid bestaat om hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis van de politierechtbank.

 

Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na het vonnis of na de datum waarop dit aan u werd betekend, indien het een verstekvonnis betreft.

 

De redenen voor het aantekenen van het hoger beroep moeten worden aangegeven in een grievenformulier, dat na overleg met uw advocaat kan worden ingevuld.

Omtrent de te verwachten straf

Geldboete

Ons kantoor ontwikkelde een handige website waarop u een antwoord vindt op al uw vragen hieromtrent. Neem een kijkje op www.berekenboete.be.

Rijverbod: Kan de politierechter een rijverbod opleggen?

Ons kantoor ontwikkelde een handige website waarop u een antwoord vindt op al uw vragen hieromtrent. Neem een kijkje op www.berekenboete.be.

Rijverbod: Kan ik de periode van het rijverbod zelf bepalen? Wanneer gaat het rijverbod in?

Het is helaas niet mogelijk om de periode van het rijverbod zelf te bepalen, rekening houdend met een periode waarin dit voor u het best uitkomt.

 

Een twee- tot drietal maanden na de uitspraak zal het vonnis door de wijkagent aan u worden overhandigd. Vanaf dat moment heeft u vier dagen de tijd om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de politierechtbank die u heeft veroordeeld.

 

Het is in uw belang om uw rijbewijs tijdig in te leveren, aangezien het te laat indienen ervan opnieuw grond geeft tot dagvaarding.

 

Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk om het rijverbod te beperken tot één of meerdere categorieën van voertuigen of het rijverbod te laten uitvoeren in weekends en op feestdagen. Overleg dit vóór de zitting met uw advocaat, omdat de politierechter hierover oordeelt.

Wat in geval van dronkenschap of verboden stoffen?

Wat is het verschil tussen dronkenschap en intoxicatie?

Er is sprake van alcoholintoxicatie wanneer er bij een ademanalyse sprake is van een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram per liter bloed aangeeft.

 

Deze vaststellingen gebeuren aldus door een geijkt toestel of een bloedafname.

 

Van dronkenschap is sprake wanneer de politieagenten vaststellen dat u in een dronken toestand verkeert. Hiertoe worden bepaalde criteria in acht genomen zoals slaperig zijn, spreken met een dubbele tong, geen oriëntatie in tijd en ruimte hebben, wankelen en steun zoeken…

 

Dronkenschap wordt zwaarder bestraft dan alcoholintoxicatie. Overleg daarom steeds met uw advocaat omtrent de bovenstaande criteria en of deze eventueel betwist moeten worden.

Ik blies positief bij een alcoholcontrole. Wat nu?

Indien politieagenten vaststelden dat u teveel had gedronken terwijl u zich in het verkeer begaf, kan u hieromtrent een dagvaarding ontvangen.

 

Op deze dagvaarding zal de datum worden vermeld waarop de zitting zal plaatsvinden.

 

Mogelijk wordt uw rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van maximaal 15 dagen.

Ik testte positief op een of meerdere verboden stoffen (drugs). Wat nu?

Indien politieagenten vaststelden dat u onder invloed verkeerde van bepaalde drugs terwijl u zich in het verkeer begaf, kan u hieromtrent een dagvaarding ontvangen.

 

Op deze dagvaarding zal de datum worden vermeld waarop de zitting zal plaatsvinden.

Was u slachtoffer van een verkeersongeval?

Wat kunt u doen als slachtoffer bij een verkeersongeval?

Indien u het slachtoffer werd van een verkeersongeval terwijl u niet de bestuurder was, kan u aanspraak maken op de vergoeding van uw lichamelijke letsels.

Met wie neemt u best contact op?

Hiertoe kan u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of overleg plegen met uw advocaat.

 

Het is van belang dat u alle bewijzen betreffende uw schade verzamelt.

Bent u het niet eens met een parkeerboete?

Wat kunt u doen?

Indien u een parkeerboete heeft ontvangen maar het niet eens bent met de reden waarom deze werd opgelegd, bestaat de kans om hiertegen hoger beroep aan te tekenen.

Wat houdt het in om hoger beroep aan te tekenen tegen een parkeerboete?

Er wordt dan een procedure opgestart tegen de stad of gemeente, waarbij u de gelegenheid wordt geboden om uw argumenten uiteen te zetten.

 

De bevoegde rechter zal er, na het aanhoren van deze argumenten, over oordelen of de parkeerboete rechtsgeldig werd opgelegd.

Wat als ik betrokken was in een verkeersongeval met een voertuig met een buitenlandse nummerplaat?

Lees meer

De verzekeringsplicht geldt in heel Europa, zodat u of uw verzekeraar in principe steeds een verzekeraar kan aanspreken tot vergoeding van uw schade.

 

U zal dan wel de aansprakelijkheid van de andere bestuurder moeten aantonen.

Wat als ik betrokken was in een verkeersongeval met een onverzekerde partij?

Lees meer

Het is verplicht om geldig verzekerd te zijn wanneer u zich met uw wagen op de openbare weg begeeft.

 

Indien u betrokken was in een verkeersongeval en later blijkt dat uw tegenpartij niet geldig verzekerd was, kan u beroep doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

 

De wetgever wou er op deze manier voor zorgen dat u er niet het slachtoffer van wordt dat uw tegenpartij zich niet geldig heeft verzekerd. Deze mogelijke aanspraken gelden onder bepaalde wettelijke voorwaarden.

 

Pleeg dus overleg met uw advocaat of uw zaak in aanmerking komt om beroep te doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds om op deze wijze vergoed te worden voor uw schade.

Ondernemingsrecht

Mijn klant betaalt zijn factuur niet, wat nu?

Nadat u uw klant zonder succes heeft aangemaand heeft u twee opties: een buitengerechtelijke procedure via de gerechtsdeurwaarder (IOS-procedure), of een gerechtelijke procedure via de bevoegde rechtbank. Gaat het om een onbetwiste factuur dan zal veelal worden geopteerd voor de IOS-procedure die veel sneller verloopt en voordeliger is dan een gerechtelijke procedure. Desdalex heeft bovendien een unieke samenwerking op poten gezet met Go Solid!, waarbij u bent verzekerd voor de te maken gerechtskosten en gegarandeerd uw openstaand factuurbedrag uitbetaald krijgt. Voor meer informatie over Go Solid!, klik hier. Terwijl wij uw openstaande facturen invorderen kan u zich bezighouden met het runnen van uw onderneming.

Wat zet ik in mijn algemene factuurvoorwaarden?

Het belang van goed opgestelde algemene factuurvoorwaarden valt niet te onderschatten.

 

Volgende zaken mogen alvast zeker niet ontbreken in uw algemene factuurvoorwaarden:

 1. Een bepaling over de betalingstermijn ;
 2. Een bepaling over verwijlintresten en een forfaitair schadebeding ;
 3. Een bevoegdheidsbeding: welke rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van geschillen over uw facturen en welk recht moet hierop worden toegepast?
 4. In geval van een webshop op of bij verkoop op afstand: een verwijzing naar het herroepingsrecht van de klant en herroepingsformulier ;
 5. Een bepaling over het formuleren van mogelijke klachten ;
 6. Hoe ver rijkt uw aansprakelijkheid?

 

Neem contact op met ons voor de opmaak van algemene factuurvoorwaarden op maat gemaakt van uw bedrijf.

Mijn vennootschap zit in financiële moeilijkheden. Wat zijn mijn opties?

Voor zover de financiële moeilijkheden van tijdelijke aard zijn, hoeft dit niet noodzakelijk tot het faillissement van uw onderneming te leiden. Wanneer het gaat om een tijdelijk solvabiliteitsprobleem kan met opteren voor de procedure gerechtelijke reorganisatie om zo aan de rechtbank tijdelijk bescherming te vragen tegen de schuldeisers. Is het krediet van de onderneming geschokt en bevindt de vennootschap zich in staking van betalen, dan moet het faillissement worden aangevraagd.

Ik ga niet akkoord met een factuur, wat moet ik nu doen?

Als handelaar bent u verplicht om elke factuur die u betwist te protesteren binnen een redelijke termijn. In de praktijk wordt meestal een periode van 1 maand als redelijk beschouwd. Het protest van uw factuur moet schriftelijk en omstandig gebeuren. Het is met andere woorden niet voldoende dat u aan uw schuldeiser meedeelt de factuur te protesteren, u moet ook de redenen van uw protest aanhalen in uw protestbrief.

GDPR, ook voor mijn onderneming?

De GDPR brengt voor elke onderneming aandachtspunten met zich mee. Afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat uw onderneming verwerkt dient elke onderneming aan een aantal verplichtingen te voldoen (zoals bv. de aanstelling van een DPO of het bijhouden van een verwerkingsregister). Vaak kan uw onderneming met enkele kleine wijzigingen helemaal GDPR-conform worden gemaakt. Desdalex helpt u graag bij het analyseren en implementeren van al uw GDPR-verplichtingen.

Geen antwoord gevonden
op uw vraag

?

Contacteer ons op +323 248 40 30