Privacyverklaring

.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 

De BVBA Advocatenkantoor Desdalex, hierna Desdalex, kan onderstaande persoonsgegevens verwerken dewelke werden verkregen in het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Deze persoonsgegevens worden bekomen van de betrokken of daartoe gemachtigde derden, hetzij rechtstreeks of via het invullen van een contactformulier op de website, hetzij via publiek toegankelijke bronnen en betreffen mogelijks:

 

– Voor- en achternaam

– Woon en/of verblijfplaats

– Geboorteplaats en datum

– Geslacht
– Telefoonnummer

– Nationaal nummer
– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Ondernemingsnummer

– BTW nummer

– IP-adres

– Afbeelding

– Biometrische gegevens

– Strafrechtelijke veroordelingen

 

Doel van de verwerking

 

Desdalex dient deze persoonsgegevens te verwerken met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel:

 

Met name het verlenen van juridisch advies en bijstand, het optreden als scheidsrechter in juridische geschillen en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat zoals het optreden als gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar, curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten en het stellen van didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht zoals het houden van seminaries, colloquia en academische cursussen. Dit alles met eerbiediging van de wettelijke en deontologische regels die eigen zijn aan het beroep van advocaat.

 

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de door de Desdalex met haar cliënten, medewerkers (bedienden en/of zelfstandigen) en haar leveranciers afgesloten overeenkomsten en voor het voeren van een correcte administratie en een optimaal dossierbeheer. Persoonsgegevens van medewerkers die worden verwerkt in het kader van hun samenwerking zijn bovendien noodzakelijk voor de naleving van de sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen van Desdalex.

 

Retentieperiode

 

De persoonsgegevens waarover Desdalex beschikt zullen, behoudens andere afwijkende wettelijke verplichtingen, niet langer bewaard worden dan nodig voor de realisatie van het doel waarvoor ze werden vergaard.

 

 

 

Vertrouwelijkheid

 

De persoonsgegevens waarover Desdalex  beschikt zullen, behoudens toestemming van de betrokkene, niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten met haar cliënten en/of haar medewerkers, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Analyse van het websitebezoek

 

Desdalex registreert via het gebruik van haar website algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres van uw computer. De analyse van deze gegevens wordt enkel en alleen gebruikt voor de verbetering van onze communicatie en dienstverlening. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden geenszins aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

 

Uitsluitend om de ranking en het gebruik van haar website in kaart te brengen doet Desdalex beroep op Google Analytics.

 

Het privacybeleid van Google Analytics kan u op onderstaande link terugvinden:

 

https://policies.google.com/privacy

 

Google Analytics kan deze informatie verstrekken aan derden voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google Analytics verwerken of indien deze laatste daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

 

Rechten van de betrokkenen

 

Elke betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem/haar door Desdalex werden verwerkt in te zien, kopij van de vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan Desdalex, waarna hieraan binnen de maand passend gevolg zal worden gegeven.

 

Beveiligen

 

Desdalex gaat op een verantwoorde wijze om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en heeft passende initiatieven genomen met het oog op de beveiliging van haar data, zowel wat betreft verlies, diefstal of enig ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

 

Mocht u nog bijkomende vragen hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Desdalex, dan kan u zich richten tot:

 

Naam: Advocatenkantoor Desdalex BV BVBA
Adres: Amerikalei 122, 2000 Antwerpen
K.B.O.: 0457.169.809
Tel: +32(3)248.40.30
E-mail: info@desdalex.be