De fiscale bemiddeling als ontmijning voor uw geschil met de fiscus

Geactualiseerd op 26 april 2022

U voelt zich niet gehoord in uw geschil met de fiscus en blijft steeds stuiten op dezelfde volhardende houding van de fiscus? Misschien kan de fiscale bemiddelingsdienst in dat geval wel tussenkomen. Graag bekijken wij of u in aanmerking komt en zoeken we samen met de deze dienst naar een oplossing.  

De Fiscale bemiddelingsdienst (FBD)

Sinds de wet van 25 april 2007 kan de fiscale bemiddelingsdienst (FBD) voorgelegde aanvragen tot bemiddeling in fiscale zaken in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid behandelen.

De FBD streeft ernaar om de standpunten van de betrokken partijen in een fiscaal geschil te verzoenen. Zij neemt hierin zelf geen beslissingen. Zij tracht partijen evenwel dichter bij elkaar te brengen en indien nodig een compromis uit te werken.

Verder worden eventueel gemaakte afspraken vastgelegd in een niet-bindend bemiddelingsverslag. Zij doet dit in alle vrijheid en onafhankelijkheid, ondanks het feit dat zij werd opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

De steeds ruimer wordende bevoegdheden van de FBD

De FBD kan tussenkomen in blijvende meningsverschillen m.b.t. de vestiging of invordering inzake:

 • directe belastingen
 • BTW
 • kadastraal inkomen
 • douane en accijnzen
 • registratierechten en bepaalde successierechten

Zolang de procedure nog in de administratieve fase zit.

Sinds de wet van 29 maart 2018 kan zij bijkomend tussenkomen in geschillen op het vlak van:

 • niet-fiscale schuldvorderingen;

Bovendien werd haar de bevoegdheid toegekend om te oordelen over verzoeken tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes op het vlak van de diverse taksen, inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen.

In 2020 werd de bevoegdheid van de FBD nogmaals uitgebreid, zodat deze nu ook kan tussenkomen inzake geschillen over de inning en invordering van Dienst alimentatievorderingen (DAVO).

De Cel administratieve sancties (CAS)

Binnen de FBD werd een aparte cel opgericht om te oordelen over verzoeken tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes. Dit deed men op het vlak van de diverse taksen, inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen.

Het gaat om de cel administratieve sancties (CAS). Een verzoek bij het CAS is slechts mogelijk wanneer u geen bezwaarschrift meer kan indienen en alle mogelijke rechtsmiddelen uitgeput zijn.

Het CAS is verder ook enkel bevoegd voor administratieve boetes inzake de inkomstenbelastingen, de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen.

De CAS behandelt dus geen verzoekschriften inzake boetes betreffende andere materies zoals BTW of andere belastingen.

Enkele voordelen van fiscale bemiddeling op een rij

 • Gekwalificeerde en competente bemiddelaars die een selectieprocedure hebben doorgaan
 • Gratis procedure
 • Mogelijks niet de kosten van een gerechtelijke procedure, indien de bemiddeling tot een oplossing leidt
 • Schorsende werking van de invordering gedurende een bepaalde termijn
 • Neutrale derde die de situatie enigszins kan ontmijnen
 • Snelle beoordeling of de zaak al dan niet in aanmerking komt voor fiscale bemiddeling
 • Steeds mogelijkheid tot intrekking en alsnog een gerechtelijke procedure op te starten

Bovendien blijkt uit het jaarverslag 2020 (pagina 78) dat in meer dan 65% van de door de FBD behandelde dossiers een wederzijds akkoord werd bereikt. (CAS hier even buiten beschouwing gelaten)

Onderzoeken of fiscale bemiddeling in uw geval dus nog tot de mogelijkheden behoort, is in ieder geval geen overbodige luxe.

Bijkomende vragen?

Aarzel niet om ons team ondernemingsrecht te contacteren, maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

 

(laatst gepubliceerde jaarverslagen steeds te raadplegen: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/autonome_diensten/fiscale_bemiddeling_dienst/fiscale_bemiddeling/publicaties)

Meer artikels over ondernemingsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Consumentenwetgeving: wat bij de aankoop van een paard?

Op 1 juni 2022 trad in België een nieuwe consumentenwetgeving in werking als gevolg van twee nieuwe Europese richtlijnen. Deze nieuwe wetgeving heeft ook invloed...

Lees verder