Strafrecht

Strafrecht

De termen ‘strafrecht’ en ‘strafprocesrecht’ dekken vele ladingen.

Strafrecht is immers niet alleen een vakgebied op zich waarbinnen de meer algemeen gekende misdrijven zoals diefstal, zedendelicten, slagen en verwondingen, drugsinbreuken, moord en doodslag, … worden bestraft.

Maar strafrecht  en strafprocesrecht zijn ook terug te vinden in vele andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld in het sociaal recht, het economisch recht, het fiscaal en financieel recht, de ruimtelijke ordening, het milieurecht, … .

Dit is ook logisch daar de laatste jaren de wetgever steeds vaker heeft beslist om bepaalde ongewenste gedragingen (zwartwerk, belastingontduiking, bouwmisdrijven, …) te sanctioneren met straffen, die enkel door een strafrechter kunnen worden opgelegd.

Een ervaren strafrechtadvocaat is dus van verschillende markten thuis en behandelt de vaak zeer omvangrijke dossiers in teamverband en multidisciplinair in overleg met de gespecialiseerde advocaten uit andere vakgebieden van het kantoor.

Als team staan wij u graag bij met advies en begeleiding in strafrechtelijke dossiers waarvan de (vermeende) feiten betrekking hebben op

 • Criminele organisaties
 • Brandstichting
 • Milieudelicten
 • Diefstal
 • Drugsdelicten
 • Stalking en belaging
 • Zedenzaken (verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, …)
 • Informatica- en computercriminaliteit
 • Wapendelicten
 • Strafbare feiten in verband met informatietechnologie
 • Handel met voorkennis en marktmisbruik
 • Specifieke misdrijven tegen vennootschapswetgeving en inzake marktpraktijken
 • Witwaspraktijken
 • Private corruptie
 • Strafbare feiten in verband met het faillissement
 • Misbruik van vennootschapsgoederen
 • Fraude
 • Fiscaal strafrecht en belastingfraude
 • Strafbare handelingen inzake sociale zekerheid en arbeids- en milieuwetgeving
 • Schending van het beroepsgeheim.
 • Mensenhandel
 • Misbruik van vertrouwen en oplichting
 • Moord en doodslag
 • Terrorisme
 • Extremisme
 • Slagen en verwondingen
 • Valsheid in geschrifte
 • Vernielingen

Desdalex beschikt over een sterk uitgebouwde afdeling van gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

Binnen hun expertise kunnen zij de verschillende zijden van het strafrechtelijk verhaal ter harte nemen: zowel de vertegenwoordiging en verdediging van verdachten, als de waarneming van de belangen van slachtoffers.

 1. Onze strafrechtadvocaten verdedigen verdachten van bij het eerste contact met de politie tot de definitieve afhandeling van het dossier inclusief de strafuitvoering.
 1. Slachtoffers worden onmiddellijk bijgestaan op administratief vlak en in zake bijstand voor de rechtbank.

Niet alleen pleiten en behandelen de gespecialiseerde strafrechtadvocaten dagelijks zaken voor politierechtbanken, correctionele rechtbanken en hoven van beroep, zowel in België (Nederlandstalig en Franstalig) als in het buitenland, maar tevens kunnen zij terugvallen op meer dan 40 jaar ervaring voor het Hof van Assisen.

Alle strafrechtadvocaten hebben in 2015 ook de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzakengevolgd waardoor zij strafrechtelijke procedures mogen voeren voor het Hof van Cassatie.

Ook procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg behoren tot de dagelijkse praktijk van ons strafrechtelijk team dat tevens een zeer ruime ervaring heeft opgebouwd in internationale rechtshulp in strafzaken, zoals uit- en overleveringsprocedures van verdachten of veroordeelden tussen verschillende landen, waaronder België.

Wanneer er zich een grensoverschrijdend strafrechtelijk probleem voordoet kan Desdalex terugvallen op hoog aangeschreven buitenlandse collega’s op het gebied van strafrecht.

Algemeen strafrecht

Strafrecht is een breed begrip met heel wat vertakkingen. U kunt dan ook bij ons terecht voor de meeste uiteenlopende zaken, waarvoor wij u graag bijstaan met passend advies en professionele begeleiding.

Contacteer ons als:

 • U een uitnodiging ontving voor een verhoor bij de politie
 • Gearresteerd bent
 • Wordt verdacht van een misdrijf
 • Onterecht in de gevangenis hebt gezeten
 • De strafvervolging tegen u is verjaard
 • Het slachtoffer werd van een misdrijf
 • Een schadevergoeding wenst te ontvangen
 • Moeilijkheden ondervindt bij het invorderen van een schadevergoeding
 • Een uitnodiging ontving voor een minnelijke schikking
 • Een uitnodiging ontving voor bemiddeling in strafzaken
Financieel, economisch & fiscaal strafrecht

Financiële, economische en fiscale dossiers vergen de nodige achtergrondkennis voor een adequate afhandeling. Bovendien is deze materie gebonden aan uiterst specifieke regelgeving, wat maakt dat u best altijd het advies en de begeleiding inroept van een strafrechtadvocaat met kennis ter zake. Onze advocaten bezitten ruime kennis en ervaring bij het bepleiten van zelfs de meest complexe dossiers.

Wij horen het graag als u:

 • Wordt verdacht van misbruik van een vennootschapsstructuur
 • U wenst beroep te doen op de zgn. ‘Afkoopwet’ en strafrechtelijke vervolging wil vermijden.
 • Het slachtoffer werd van praktijken van medebestuurders of zaakvoerders
 • Wordt verdacht van belastingfraude of BTW-fraude
 • Niet goed weet wat de financiële gevolgen zijn van een veroordeling voor witwaspraktijken
 • Niet goed weet welke goederen in aanmerking komen voor verbeurdverklaring
 • Wil weten welke mogelijkheden er bestaan teneinde een schikking met het openbaar ministerie te bekomen
Medisch recht

Ziekenhuisbezoeken, operaties en andere medische ingrepen verlopen niet altijd zoals verwacht. Opdat u er zich best grondig in laat informeren, staan onze strafrechtadvocaten u graag bij met hun ervaring en expertise in medisch recht. Wij helpen u als:

 • Er iets verkeerd ging bij een heelkundige ingreep en u daarvoor wordt aangesproken
 • U niet goed weet hoe je te verdedigen bij tuchtoversten
 • U als patiënt het slachtoffer bent geworden van het foutlopen van een medische ingreep
 • U niet goed weet of u het recht heb om je medisch dossier in te kijken
 • U niet goed weet welke schadevergoeding u kunt krijgen
 • U een onafhankelijk geneesheer – deskundige wil aanstellen
 • U voor uw lichamelijke schade beroep wilt doen op een commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders
Milieustrafrecht en Ruimtelijke Ordening

De tak milieustrafrecht en ruimtelijke ordening omvat zeer specifieke inbreuken met betrekking tot landbouw en visserij, geluidshinder, asbest en andere afvalstoffen, bodemverontreiniging, natuurbescherming, vervoer van gevaarlijke stoffen en bouwovertredingen.

Onze advocaten adviseren en verdedigen u graag in deze uiteenlopende materies.

Contacteer ons als u:

 

 • Zich afvraagt of u uw woning dient af te breken als ze gebouwd is zonder vergunning
 • Niet goed weet wat een herstelvordering precies inhoudt
 • Wordt verdacht van inbreuken op het milieustrafrecht en zich wenst te verdedigen
 • Zich wilt laten bijstaan bij een verhoor door de inspectiediensten van de overheid
Sociaal strafrecht

Onze ervaren strafrechtadvocaten gidsen u heel gericht en met het nodige advies doorheen de administratieve afhandeling. Zij staan u ook bij tijdens eventuele procedures in de correctionele rechtbank. Contacteer ons als u:

 • Bezoek hebt gekregen van de sociale inspectie of een andere overheidsdienst
 • Betrokken bent bij een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of dodelijke afloop
 • Of uw bedrijf niet in orde is bevonden met betrekking tot specifieke regelgeving inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne
 • Niet goed weet of het mogelijk is om de zaak af te handelen met een administratieve sanctie
 • Gedagvaard wordt voor de correctionele rechtbank en niet goed weet welke straffen u mag verwachten
Sportrecht

Sportrecht is een zeer specifieke tak van het recht die van toepassing is op dossiers die zich in de sportsfeer bevinden. Onze strafrechtadvocaten staan u graag bij zowel voor de verschillende administratieve rechtbanken van sportverenigingen en overheidsinstanties alsmede voor de correctionele rechtbank.

Beroep u op ons advies en onze begeleiding als u:

 • Wordt aangesproken over uw gedrag tijdens een sportwedstrijd
 • Niet goed weet welke sancties u daarvoor mag verwachten
 • Als sportbeoefenaar wordt aangesproken voor het nemen van verboden middelen
 • Hiervoor een tegenexpertise wil laten uitvoeren
 • Wenst te vernemen voor welke instanties u terecht kan met uw verdediging
Verkeersrecht

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Dat maakt dat zowel grote als kleine(re) verkeersongevallen helaas regelmatig voorvallen. Gelukkig beschikken onze strafrechtadvocaten over de nodige expertise om u bij te staan en uw belangen te behartigen als het aankomt op verkeersrecht. Zowel bij burgerlijke en verzekeringstechnische kwesties als het strafrechtelijke luik, doen zij het nodige.

Aarzel niet om onze hulp in te schakelen als u:

 • Een verkeersovertreding beging
 • Het slachtoffer werd van een aanrijding
 • Zich afvraagt hoe u de verzekering kunt laten tussenkomen in procedures
 • Een dagvaarding kreeg om voor de politierechtbank te verschijnen